ஸ்ரீ க்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி:

ஓம் ஸ்ரீ க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் கமலாநாதாய நம:
ஓம் வாஸுதேவாய நம:
ஓம் ஸனாதநாய நம:
ஓம் வஸுதேவாத்மஜாய நம:
ஓம் புண்யாய நம:
ஓம் லீலாமானுஷ விக்ரஹாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ வத்ஸகௌஸ்துபதராய நம:
ஓம் யசோ’தாவத்ஸலாய நம:
ஓம் ஹரயே  நம:
(10)

ஓம் சதுர்ப்புஜாத்த சக்ராஸிகதா ச’ங்காத்யுதாயுதாய நம:
ஓம் தேவகீநந்தனாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ சாய நம:
ஓம் நந்தகோபப்ரியாத்மஜாய நம:
ஓம் யமுனாவேகஸம்ஹாரிணே பால நம:
ஓம் பலபத்ர ப்ரியானுஜாய வி நம:
ஓம் பூதனாஜீவிதஹராய நம:
ஓம் ச’கடாஸுர பஞ்ஜனாய நம:
ஓம் நந்தவ்ரஜ ஜனாநந்தினே நம:
ஓம் ஸச்சிதானந்த விக்ரஹாய  நம: (20)

ஓம் நவநீதவிலிப்தாங்காய நம:
ஓம் நவநீதநடாய நம:
ஓம் அனகாய நம:
ஓம் நவநீத நவஹாராய நம:
ஓம் முசுகுந்த ப்ரஸாதகாய நம:
ஓம் ஷோடச’ஸ்த்ரீஸஹஸ்ரேசா’ய நம:
ஓம் த்ரிபங்கீ மதுராக்ருதயே நம:
ஓம் சுகவாகம்ருதாப்தீந்தவே நம:
ஓம் கோவிந்தாய நம:
ஓம் யோகினாம்பதயே  நம: (30)

ஓம் வத்ஸவாடசராய நம:
ஓம் அனந்தாய நம:
ஓம் தேனுகாஸுரமர்த்தனாய நம:
ஓம் த்ருணீக்ருத-த்ருணாவர்த்தாய நம:
ஓம் யமளார்ஜுன-பஞ்ஜனாய நம:
ஓம் உத்தாலோத்தாலபேத்ரே நம:
ஓம் தமால ச்யாமளாக்ருதயே நம:
ஓம் கோபகோபீச்’வராய நம:
ஓம் யோகினே நம:
ஓம் கோடிஸூர்ய ஸமப்ரபாய  நம: (40)

ஓம் இலாபதயே நம:
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் யாதவேந்த்ராய நம:
ஓம் யதூத்வஹாய நம:
ஓம் வனமாலினே நம:
ஓம் பீதவாஸஸே நம:
ஓம் பாரிஜாதாபஹாரகாய நம:
ஓம் கோவர்தனாசலோத்தர்த்ரே நம:
ஓம் கோபாலாய நம:
ஓம் ஸர்வபாலகாய  நம: (50)

ஓம் அஜாய நம:
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம:
ஓம் காமஜனகாய நம:
ஓம் கஞ்ஜலோசனாய நம:
ஓம் மதுக்னே நம:
ஓம் மதுராநாதாய நம:
ஓம் த்வாரகாநாயகாய நம:
ஓம் பலினே நம:
ஓம் ப்ருந்தாவனாந்த ஸஞ்சாரிணே நம:
ஓம் துளஸீதாம-பூஷணாய  நம: (60)

ஓம் ச்யமந்தக மணிர்-ஹர்த்ரே  நம:
ஓம் நரநாராயணாத்மகாய நம:
ஓம் குப்ஜாக்ருஷ்ணாம்பரதராய  நம:
ஓம் மாயினே நம:
ஓம் பரமபுருஷாய நம:
ஓம் முஷ்டிகாஸுர-சா’ணூர-மல்லயுத்த விசா’ரதாய நம:
ஓம் ஸம்ஸார-வைரிணே நம:
ஓம் கம்ஸாரயே நம:
ஓம் முராரயே நம:
ஓம் நரகாந்தகாய  நம: (70)

ஓம் அனாதிப்ரஹ்மசாரிணே  நம:
ஓம் க்ருஷ்ணா வ்யஸனகர்ச’காய நம:
ஓம் சி’சு’பாலசி’ரச்’ச்சேத்ரே நம:
ஓம் துர்யோதனகுலாந்தகாய நம:
ஓம் விதுராக்ரூரவரதாய நம:
ஓம் விச்’வரூப ப்ரதர்ச’காய நம:
ஓம் ஸத்யவாசே நம:
ஓம் ஸத்யஸங்கல்பாய நம:
ஓம் ஸத்யபாமாரதாய நம:
ஓம் ஜயினே  நம: (80)

ஓம் ஸுபத்ராபூர்வஜாய  நம:
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் பீஷ்மமுக்தி-ப்ரதாயகாய நம:
ஓம் ஜகத்குரவே நம:
ஓம் ஜகந்நாதாய நம:
ஓம் வேணுநாத-விசா’ரதாய நம:
ஓம் வ்ருஷபாஸுர-வித்வம்ஸினே நம:
ஓம் பாணாஸுரகராந்தகாய நம:
ஓம் யுதிஷ்ட்டிர-ப்ரதிஷ்டாத்ரே நம:
ஓம் பர்ஹி பர்ஹாவதம்ஸகாய  நம: (90)

ஓம் பார்த்தஸாரதயே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் கீதாம்ருத மஹோததயே நம:
ஓம் காளீயஃபணி-மாணிக்ய-ரஞ்ஜித-ஸ்ரீபதாம்புஜாய நம:
ஓம் தாமோதராய நம:
ஓம் யஜ்ஞபோக்த்ரே நம:
ஓம் தானவேந்த்ரவிநாச’காய நம:
ஓம் நாராயணாய நம:
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம:
ஓம் பந்நகாச’ன-வாஹனாய  நம: (100)

ஓம் ஜலக்ரீடாஸமாஸக்த கோபீவஸ்த்ராபஹாரகாய நம:
ஓம் புண்யச் ‘லோகாய நம:
ஓம் தீர்த்தபாதாய நம:
ஓம் வேதவேத்யாய நம:
ஓம் தயாநிதயே நம:
ஓம் ஸர்வதீர்த்தாத்மகாய நம:
ஓம் ஸர்வக்ரஹரூபிணே நம:
ஓம் பராத்பராய  நம:
(108)

ஸ்ரீ க்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி:
சம்பூர்ணம்

வளரும்
மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
– மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா –
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –