ஸ்ரீஹயக்ரீவாஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் ஹயக்ரீவாய நம:
ஓம் மஹாவிஷ்ணவே நம:
ஓம் கேச’வாய நம:
ஓம் மதுஸூதனாய நம:
ஓம் கோவிந்தாய நம:
ஓம் புண்டரீகாக்ஷாய நம:
ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் விச்’வம்பராய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் ஆதித்யாய நம: (10)

ஓம் ஸர்வவாகீசா’ய நம:
ஓம் ஸர்வாதாராய நம:
ஓம் ஸநாதனாய நம:
ஓம் நிராதாராய நம:
ஓம் நிராகாராய நம:
ஓம் நிரீசாய நம:
ஓம் நிருபத்ரவாய நம:
ஓம் நிரஞ்ஜனாய நம:
ஓம் நிஷ்களங்காய நம:
ஓம் நித்யத்ருப்தாய நம: (20)

ஓம் நிராமயாய நம:
ஓம் சிதானந்தமயாய நம:
ஓம் ஸாக்ஷிணே நம:
ஓம் சரண்யாய நம:
ஓம் ஸர்வதாயகாய நம:
ஓம் ஸ்ரீமதே நம:
ஓம் லோகத்ரயாதீசாய நம:
ஓம் சி’வாய நம:
ஓம் ஸாரஸ்வதப்ரதாய நம:
ஓம் வேதோத்தர்த்ரே நம: (30)

ஓம் வேதநிதயே நம:
ஓம் வேதவேத்யாய நம:
ஓம் புராதனாய நம:
ஓம் பூர்ணாய நம:
ஓம் பூரயித்ரே நம:
ஓம் புண்யாய நம:
ஓம் புண்யகீர்த்தயே நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம:
ஓம் பரஸ்மைஜ்யோதிஷே நம: (40)

ஓம் பரேசா’ய நம:
ஓம் பாரகாய நம:
ஓம் பரஸ்மை நம:
ஓம் ஸர்வவேதாத்மகாய நம:
ஓம் விதுஷே நம:
ஓம் வேதவேதாந்தபாரகாய நம:
ஓம் ஸகலோபநிஷத் வேத்யாய நம:
ஓம் நிஷ்கலாய நம:
ஓம் ஸர்வசா’ஸ்த்ரக்ருதே நம:
ஓம் அக்ஷமாலாஜ்ஞானமுத்ர யுக்தஹஸ்தாய நம: (50)

ஓம் வரப்ரதாய நம:
ஓம் புராண புருஷாய நம:
ஓம் ச்ரேஷ்டாய நம:
ஓம் சரண்யாய நம:
ஓம் பரமேச்வராய நம:
ஓம் சா’ந்தாய நம:
ஓம் தாந்தாய நம:
ஓம் ஜிதக்ரோதாய நம:
ஓம் ஜிதாமித்ராய நம:
ஓம் ஜகன்மயாய நம: (60)

ஓம் ஜராம்ருத்யுஹராய நம:
ஓம் ஜீவாய நம:
ஓம் ஜயதாய நம:
ஓம் ஜாட்யநாசனாய நம:
ஓம் ஜபப்ரியாய நம:
ஓம் ஜபஸ்துத்யாய நம:
ஓம் ஜாபகப்ரியக்ருதே நம:
ஓம் ப்ரபவே நம:
ஓம் விமலாய நம:
ஓம் விச்வரூபாய நம: (70)

ஓம் விச்வகோப்த்ரே நம:
ஓம் விதிஸ்துதாய நம:
ஓம் விதீந்த்ரசி’வஸம் ஸ்துத்யாய நம:
ஓம் சாந்திதாய நம:
ஓம் ஷாந்திபாரகாய நம:
ஓம் ச்ரேய: ப்ரதாய நம:
ஓம் ச்ருதிமயாய நம:
ஓம் ச்ரேயஸாம்பதயே நம:
ஓம் ஈச்வராய நம:
ஓம் அச்யுதாய நம: (80)

ஓம் அனந்த ரூபாய நம:
ஓம் ப்ராணதாய நம:
ஓம் ப்ருதிவீபதயே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் வ்யக்த ரூபாய நம:
ஓம் ஸர்வஸாக்ஷிணே நம:
ஓம் தமோஹராய நம:
ஓம் அஜ்ஞான நாசனாய நம:
ஓம் ஜ்ஞானினே நம:
ஓம் பூர்ணசந்த்ர ஸமப்ரபாய நம: (90)

ஓம் ஜ்ஞானதாய நம:
ஓம் வாக்பதயே நம:
ஓம் யோகினே நம:
ஓம் யோகீசாய நம:
ஓம் ஸர்வகாமதாய நம:
ஓம் மஹாயோகினே நம:
ஓம் மஹாமௌனினே நம:
ஓம் மௌநீசா’ய நம:
ஓம் ச்ரேயஸாம்பதயே நம:
ஓம் ஹம்ஸாய நம: (100)

ஓம் பரம ஹம்ஸாய நம:
ஓம் விச்’வகோப்த்ரே நம:
ஓம் விராஜே நம:
ஓம் ஸ்வராஜே நம:
ஓம் சு’த்தஸ்ஃபடிக ஸங்காசா’ய நம:
ஓம் ஜடாமண்டல ஸம்யுதாய நம:
ஓம் ஆதிமத்யாந்தரஹிதாய நம:
ஓம் ஸர்வவாகீச்’ வரேச்’வராய நம: (108)

ஸ்ரீஹயக்ரீவாஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சம்பூர்ணம்