ஸ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம:
ஓம் மஹாஸிம்ஹாய நம:
ஓம் திவ்யஸிம்ஹாய நம:
ஓம் மஹாபலாய நம:
ஓம் உக்ரஸிம்ஹாய நம:
ஓம் மஹாதேவாய நம:
ஓம் ஸ்தம்பஜாய நம:
ஓம் உக்ரலோசநாய நம:
ஓம் ரௌத்ராய நம:
ஓம் சௌரயே நம: (10)

ஓம் மஹாவீராய நம:
ஓம் ஸுவிக்ரம பராக்ரமாய நம:
ஓம் ஹரிகோலாஹலாய நம:
ஓம் சக்ரிணே நம:
ஓம் விஜயாய நம:
ஓம் ஜயாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் தைத்யாந்தகாய நம:
ஓம் பரப்ரஹ்மணே நம:
ஓம் அகோராய நம: (20)

ஓம் கோரவிக்ரமாய நம:
ஓம் ஜ்வாலாமுகாய நம:
ஓம் ஜ்வாலாமாலினே நம:
ஓம் மஹாஜ்வாலாய நம:
ஓம் மஹாப்ரபவே நம:
ஓம் நிடிலாக்ஷாய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ஓம் துர்நிரீக்ஷ்யாய நம:
ஓம் ப்ரதாபநாய நம:
ஓம் மஹாதம்ஷ்ட்ராயுதாய நம: (30)

ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம:
ஓம் ஹிரண்யக சிபுத்வம்சினே நம:
ஓம் சண்டகோபினே நம:
ஓம் ஸுராரிக்னாய நம:
ஓம் ஸதார்த்திக்னாய நம:
ஓம் ஸதாசி’வாய நம:
ஓம் குணபத்ராய நம:
ஓம் மஹாபத்ராய நம:
ஓம் பலபத்ராய நம:
ஓம் ஸுபத்ரகாய நம: (40)

ஓம் கராளாய நம:
ஓம் விகராளாய நம:
ஓம் கதாயுஷே நம:
ஓம் ஸர்வகர்த்ருகாய நம:
ஓம் பைரவாடம்பராய நம:
ஓம் திவ்யாய நம:
ஓம் அகம்யாய நம:
ஓம் ஸர்வசத்ருஜிதே நம:
ஓம் அமோகாஸ்த்ராய நம:
ஓம் சஸ்த்ரதராய நம: (50)

ஓம் ஹவ்யகூடாய நம:
ஓம் ஸுரேச்’வராய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ரபாஹவே நம:
ஓம் வஜ்ரநகாய நம:
ஓம் ஸர்வஸித்தயே நம:
ஓம் ஜநார்தனாய நம:
ஓம் அனந்தாய நம:
ஓம் பகவதே நம:
ஓம் ஸ்தூலாய நம:
ஓம் அகம்யாய நம: (60)

ஓம் பராவராய நம:
ஓம் ஸர்வமந்த்ரைகரூபாய நம:
ஓம் ஸர்வயந்த்ரவிதாரணாய நம:
ஓம் அவ்யயாய நம:
ஓம் பரமானந்தாய நம:
ஓம் காலஜிதே நம:
ஓம் ககவாஹனாய நம:
ஓம் பக்தாதிவத்ஸலாய நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் ஸுவ்யக்தாய நம: (70)

ஓம் ஸுலபாய நம:
ஓம் சு’சயே நம:
ஓம் லோகைக நாயகாய நம:
ஓம் ஸர்வாய நம:
ஓம் சரணாகதவத்ஸலாய நம:
ஓம் தீராய நம:
ஓம் தராய நம:
ஓம் ஸர்வஜ்ஞாய நம:
ஓம் பீமாய நம:
ஓம் பீம பராக்ரமாய நம: (80)

ஓம் தேவப்ரியாய நம:
ஓம் நுதாய நம:
ஓம் பூஜ்யாய நம:
ஓம் பவஹ்ருதே நம:
ஓம் பரமேச்வராய நம:
ஓம் ஸ்ரீவத்ஸவக்ஷஸே நம:
ஓம் ஸ்ரீவாஸாய நம:
ஓம் விபவே நம:
ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம:
ஓம் ப்ரபவே நம: (90)

ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓம் த்ரிலோகாத்மனே நம:
ஓம் காலாய நம:
ஓம் ஸர்வேச்வரேச்வராய நம:
ஓம் விச்வம்பராய நம:
ஓம் ஸ்த்திராபாராய நம:
ஓம் அச்யுதாய நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் அதோக்ஷஜாய நம:
ஓம் அக்ஷயாய நம: (100)

ஓம் ஸேவ்யாய நம:
ஓம் வநமாலினே நம:
ஓம் ப்ரகம்பனாய நம:
ஓம் குரவே நம:
ஓம் லோககுரவே நம:
ஓம் ஸ்ரஷ்ட்ரே நம:
ஓம் பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் பராயணாய நம: (108)

ஸ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சம்பூர்ணம்