ஸ்ரீ ஸத்யநாராயண அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் ஸத்ய தேவாய நம:
ஓம் ஸத்யாத்மனே நம:
ஓம் ஸத்ய பூதாய நம:
ஓம் ஸத்ய புருஷாய நம:
ஓம் ஸத்யநாதாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸாக்ஷிணே நம:
ஓம் ஸத்ய யோகாய நம:
ஓம் ஸத்யஜ்ஞானாய நம:
ஓம் ஸத்யஜ்ஞானப்ரியாய நம:
ஓம் ஸத்யநிதயே நம: (10)

ஓம் ஸத்ய ஸம்பவாய நம:
ஓம் ஸத்ய ப்ரபவே நம:
ஓம் ஸத்யேச்வராய நம:
ஓம் ஸத்யகாமினே நம:
ஓம் ஸத்ய பவித்ராய நம:
ஓம் ஸத்ய மங்களாய நம:
ஓம் ஸத்ய கல்பாய நம:
ஓம் ஸத்ய ப்ரஜாபதயே நம:
ஓம் ஸத்ய விக்ரமாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸித்தாய நம: (20)

ஓம் ஸத்ய அச்யுதாய நம:
ஓம் ஸத்ய வீராய நம:
ஓம் ஸத்ய போதாய நம:
ஓம் ஸத்ய தர்மாய நம:
ஓம் ஸத்யாக்ரஜாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸந்துஷ்டாய நம:
ஓம் ஸத்ய வராஹாய நம:
ஓம் ஸத்ய பராயணாய நம:
ஓம் ஸத்ய பூர்ணாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஒளஷதாய நம: (30)

ஓம் ஸத்ய சா’ச்’வதாய நம:
ஓம் ஸத்ய ப்ரவர்த்தனாய நம:
ஓம் ஸத்ய விபவே நம:
ஓம் ஸத்ய ஜ்யேஷ்ட்டாய நம:
ஓம் ஸத்ய ச்ரேஷ்ட்டாய நம:
ஓம் ஸத்ய விக்ரமினே நம:
ஓம் ஸத்ய தன்வினே நம:
ஓம் ஸத்ய மேதஸே நம:
ஓம் ஸத்யா தீசாய நம:
ஓம் ஸத்ய க்ரதவே நம: (40)

ஓம் ஸத்ய காலாய நம:
ஓம் ஸத்ய வத்ஸலாய நம:
ஓம் ஸத்ய வஸவே நம:
ஓம் ஸத்யாபோதாய நம:
ஓம் ஸத்ய ருத்ராய நம:
ஓம் ஸத்ய ப்ரஹ்மணே நம:
ஓம் ஸத்ய அம்ருதாய நம:
ஓம் ஸத்ய வேதாங்காய நம:
ஓம் ஸத்ய சதுராத்மனே நம:
ஓம் ஸத்ய போக்த்ரே நம: (50)

ஓம் ஸத்ய சு’சயே நம:
ஓம் ஸத்யார்ச்சிதாய நம:
ஓம் ஸத்யேந்த்ரியாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸங்காய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸ்வர்காய நம:
ஓம் ஸத்ய வேதாய நம:
ஓம் ஸத்ய நியமாய நம:
ஓம் ஸத்ய வேத்யாய நம:
ஓம் ஸத்ய பீயூஷாய நம:
ஓம் ஸத்ய மாயாய நம: (60)

ஓம் ஸத்ய மோஹாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸுராநந்தாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸாகராய நம:
ஓம் ஸத்ய தபஸே நம:
ஓம் ஸத்ய ஸிம்ஹாய நம:
ஓம் ஸத்ய ம்ருகாய நம:
ஓம் ஸத்ய லோகபாலகாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸ்த்திராய நம:
ஓம் ஸத்ய ஔஷதாய நம:
ஓம் ஸத்ய திக்பாலகாய நம: (70)

ஓம் ஸத்ய தனுர்தராய நம:
ஓம் ஸத்ய புஜாய நம:
ஓம் ஸத்ய வாக்யாய நம:
ஓம் ஸத்ய குரவே நம:
ஓம் ஸத்ய ந்யாயாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸாக்ஷிணே நம:
ஓம் ஸத்ய ஸம்வ்ருதாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸம்ப்ரதாய நம:
ஓம் ஸத்ய வஹ்னயே நம:
ஓம் ஸத்ய வாயவே நம: (80)

ஓம் ஸத்ய சி’கராய நம:
ஓம் ஸத்யானந்தாய நம:
ஓம் ஸத்யாதிராஜாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸ்ரீபாதாய நம:
ஓம் ஸத்ய குஹ்யாய நம:
ஓம் ஸத்யோதராய நம:
ஓம் ஸத்ய ஹ்ருதாய நம:
ஓம் ஸத்ய கமலாய நம:
ஓம் ஸத்ய நாலாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஹஸ்தாய நம: (90)

ஓம் ஸத்ய பாஹவே நம:
ஓம் ஸத்ய ஜிஹ்வாய நம:
ஓம் ஸத்ய முகாய நம:
ஓம் ஸத்ய தம்ஷ்ட்ராய நம:
ஓம் ஸத்ய நாஸிகாய நம:
ஓம் ஸத்ய ச்ரோத்ராய நம:
ஓம் ஸத்ய சக்ஷஷே நம:
ஓம் ஸத்ய சிரஸே நம:
ஓம் ஸத்ய மகுடாய நம:
ஓம் ஸத்யாம்பராய நம: (100)

ஓம் ஸத்ய ஆபரணாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஆயுதாய நம:
ஓம் ஸத்ய ஸ்ரீவல்லபாய நம:
ஓம் ஸத்ய குப்தாய நம:
ஓம் ஸத்ய த்ருதாய நம:
ஓம் ஸத்யபாமாரதாய நம:
ஓம் ஸத்ய க்ரஹரூபிணே நம:
ஓம் ஸ்ரீ ஸத்யநாராயண ஸ்வாமினே நமோ நம: (108)

ஸ்ரீ ஸத்யநாராயண அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி சம்பூர்ணம்