ஸ்ரீதர்மசா’ஸ்தா அஷ்டோத்தரசத நாமாவளி:

ஓம் மஹாசா’ஸ்த்ரே நம:
ஓம் விச்’வசா’ஸ்த்ரே நம:
ஓம் லோகசா’ஸ்த்ரே நம:
ஓம் தர்மசா’ஸ்த்ரே நம:
ஓம் வேதசா’ஸ்த்ரே நம:
ஓம் காலசா’ஸ்த்ரே நம:
ஓம் கஜாதிபாய நம:
ஓம் கஜாரூடாய நம:
ஓம் கணாத்யக்ஷாய நம:
ஓம் வ்யாக்ரா ரூடாய நம: (10)

ஓம் மஹாத்யுதயே நம:
ஓம் கோப்த்ரே நம:
ஓம் கீர்வாண ஸம்ஸேவ்யாய நம:
ஓம் கதாந்தகாய நம:
ஓம் கதாக்ரண்யை நம:
ஓம் ரிக்வேதரூபாய நம:
ஓம் நக்ஷத்ராய நம:
ஓம் சந்த்ர ரூபாய நம:
ஓம் பலாஹகாய நம:
ஓம் தூர்வாச்’யாமாய நம: (20)

ஓம் மஹாரூபாய நம:
ஓம் க்ரூரத்ருஷ்டயே நம:
ஓம் அனாமயாய நம:
ஓம் த்ரிநேத்ராய நம:
ஓம் உத்பலாகாராய நம:
ஓம் காலஹந்த்ரே நம:
ஓம் நராதிபாய நம:
ஓம் கண்டேந்து மௌளிதநயாய நம:
ஓம் கல்ஹாரகுஸுமப்ரியாய நம:
ஓம் மதனாய நம: (30)

ஓம் மாதவஸுதாய நம:
ஓம் மந்தார குஸுமார்ச்சிதாய நம:
ஓம் மஹாபலாய நம:
ஓம் மஹோத்ஸாஹாய நம:
ஓம மஹாபாப வினாச’னாய நம:
ஓம் மஹாசூ’ராய நம:
ஓம் மஹாதீராய நம:
ஓம் மஹாஸர்ப்ப விபூஷணாய நம:
ஓம் அஸிஹஸ்தாய நம:
ஓம் சரதராய நம: (40)

ஓம் ஹாலாஹல தராத்மஜாய நம:
ஓம் அர்ஜுநேசாய நம:
ஓம் அக்னிநயனாய நம:
ஓம் அநங்க மதனாதுராய நம:
ஓம் துஷ்டக்ரஹாதிபாய நம:
ஓம் ஸ்ரீதராய நம:
ஓம் சிஷ்டரக்ஷண தீக்ஷிதாய நம:
ஓம் கஸ்தூரீ திலகாய நம:
ஓம் ராஜசேகராய நம:
ஓம் ராஜஸத்தமாய நம: (50)

ஓம் ராஜராஜார்ச்சிதாய நம:
ஓம் விஷ்ணுபுத்ராய நம:
ஓம் வநஜனாதிபாய நம:
ஓம் வர்ச்சஸ்கராய நம:
ஓம் வரருசயே நம:
ஓம் வரதாய நம:
ஓம் வாயுவாஹனாய நம:
ஓம் வஜ்ரகாயாய நம:
ஓம் கட்கபாணயே நம:
ஓம் வஜ்ரஹஸ்தாய நம: (60)

ஓம் பலோத்ததாய நம:
ஓம் த்ரிலோகஜ்ஞாய நம:
ஓம் அதிபலாய நம:
ஓம் புஷ்கலாய நம:
ஓம் வ்ருத்தபாவநாய நம:
ஓம் பூர்ணாதவாய நம:
ஓம் புஷ்கலேசா’ய நம:
ஓம் பாச ஹஸ்தாய நம:
ஓம் பயாபஹாய நம:
ஓம் ஃபட்காரரூபாய நம: (70)

ஓம் பாபக்னாய நம:
ஓம் பாஷண்டருதிராசனாய நம:
ஓம் பஞ்சபாண்டவ ஸந்த்ராத்ரே நம:
ஓம் பரபஞ்சாக்ஷராச்’ரிதாய நம:
ஓம் பஞ்சவக்த்ரஸுதாய நம:
ஓம் பூஜ்யாய நம:
ஓம் பண்டிதாய நம:
ஓம் பரமேச்வராய நம:
ஓம் பவதாபப்ரச மனாய நம:
ஓம் பக்தாபீஷ்ட ப்ரதாயகாய நம: (80)

ஓம் கவயே நம:
ஓம் கவீநாமதிபாய நம:
ஓம் க்ருபாலவே நம:
ஓம் க்லேச நாசனாய நம:
ஓம் ஸமாய நம:
ஓம் அரூபாய நம:
ஓம் ஸேநான்யை நம:
ஓம் பக்த ஸம்பத் ப்ரதாயகாய நம:
ஓம் வ்யாக்ரசர்மதராய நம:
ஓம் சூ ந’லினே நம: (90)

ஓம் கபாலினே நம:
ஓம் வேணுவாதனாய நம:
ஓம் கலாரவாய நம:
ஓம் கம்பு கண்ட்டாய நம:
ஓம் கிரீடாதி விபூஷிதாய நம:
ஓம் தூர்ஜடயே நம:
ஓம் வீரநிலயாய நம:
ஓம் வீராய நம:
ஓம் வீரேந்த்ரவந்திதாய நம:
ஓம் விச்வரூபாய நம: (100)

ஓம் வ்ருஷபதயே நம:
ஓம் விவிதார்த்த ஃபலப்ரதாய நம:
ஓம் தீர்கநாஸாய நம:
ஓம் மஹாபாஹவே நம:
ஓம் சதுர்பாஹவே நம:
ஓம் ஜடாதராய நம:
ஓம் ஸநகாதிமுநி ச்ரேஷ்ட ஸ்துத்யாய நம:
ஓம் ஹரிஹராத்மஜாய நம: (108)

ஸ்ரீதர்மசா’ஸ்தா அஷ்டோத்தரசத நாமாவளி சம்பூர்ணம்