ஸ்ரீ ச’ரபேச்’வர அஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி

ஓம் உக்ராய நம:
ஓம் ச’ரபேச்’வராய நம:
ஓம் வீராய நம:
ஓம் பவாய நம:
ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் ருத்ராய நம:
ஓம் பீமாய நம:
ஓம் க்ருத்யாய நம:
ஓம் மன்யவே நம:
ஓம் பராய நம: (10)

ஓம் சர்வாய நம:
ஓம் ச’ங்கராய நம:
ஓம் ஹராய நம:
ஓம் காலகாலாய நம:
ஓம் மஹாகாலாய நம:
ஓம் ம்ருத்யவே நம:
ஓம் நித்யாய நம:
ஓம் வீரபத்ராய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ஓம் மீடுஷே நம: (20)

ஓம் மஹதே நம:
ஓம் அக்ராய நம:
ஓம் மஹாதேவாய நம:
ஓம் தேவாய நம:
ஓம் சூ’லினே நம:
ஓம் ஏகஸ்மை நம:
ஓம் நீலகண்ட்டாய நம:
ஓம் ஸ்ரீ கண்ட்டாய நம:
ஓம் பிநாகினே நம:
ஓம் ஆனந்தாய நம: (30)

ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:
ஓம் ம்ருத்யு ம்ருத்யவே நம:
ஓம் பராய நம:
ஓம் பரமேசா’ய நம:
ஓம் பராத்பராய நம:
ஓம் பரிச்சேத்ரே நம:
ஓம் பகவதே நம:
ஓம் விச்வ மூர்த்தயே நம:
ஓம் விஷ்ணு கந்தராய நம:
ஓம் விஷ்ணு க்ஷேத்ராய நம: (40)

ஓம் பாணவே நம:
ஓம் கைவர்தாய நம:
ஓம் கிராதாய நம:
ஓம் மஹாவ்யாதாய நம:
ஓம் ச’ம்பவே நம:
ஓம் பைரவாய நம:
ஓம் சரண்யாய நம:
ஓம் மஹாபைரவ ரூபிணே நம:
ஓம் ந்ருஸிம்ஹ ஸம்ஹர்த்ரே நம:
ஓம் காலகாலாய நம: (50)

ஓம் புராரயே நம:
ஓம் பாபௌக ஸம்ஹர்த்ரே நம:
ஓம் விஷ்ணு மாயாந்த காரிணே நம:
ஓம் த்ரயம்பகாய நம:
ஓம் மஹேசா’ய நம:
ஓம் சிபிவிஷ்டாய நம:
ஓம் மீடுஷே நம:
ஓம் ம்ருத்யுஞ்ஜயாய நம:
ஓம் சர்வமான்யாய நம:
ஓம் யமாரயே நம: (60)

ஓம் கடோத்கசாய நம:
ஓம் ஹிரண்யாய நம:
ஓம் வஹ்நிரேதஸே நம:
ஓம் மஹாப்ராணாய நம:
ஓம் ஜீவாய நம:
ஓம் ப்ராணாபான ப்ரவர்த்தகாய நம:
ஓம் த்ரிகுணாய நம:
ஓம் த்ரிசூ’லாய நம:
ஓம் குணாதீதாய நம:
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம: (70)

ஓம் யந்தரவாஹாய நம:
ஓம் யந்த்ரப்ரவர்த்தினே நம:
ஓம் சித்வ்யோம்னே நம:
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:
ஓம் புங்கவாதீச’வாஹினே நம:
ஓம் பரமாய நம:
ஓம் விகாராய நம:
ஓம் ஸர்வகாரண ஹேதவே நம:
ஓம் கபாலினே நம:
ஓம் கராளாய நம: (80)

ஓம் பதயே நம:
ஓம் புண்யகீர்த்தயே நம:
ஓம் அமோகாய நம:
ஓம் அக்னி நேத்ரே நம:
ஓம் வகுளீசாய (லகுவீராய) நம:
ஓம் ஸம்பவே நம:
ஓம் பிஷக்தமாய நம:
ஓம் சண்டாய நம:
ஓம் கோரரூபிணே நம:
ஓம் தேவாய நம: (90)

ஓம் தேவதேவாய நம:
ஓம் பவானீபதயே நம:
ஓம் அவ்யக்தாய நம:
ஓம் விசோ’காய நம:
ஓம் வீரதன்வனே நம:
ஓம் சர்வயோனயே நம:
ஓம் க்ருத்திவாஸஸே நம:
ஓம் பஞ்சார்ணவஹேதவே நம:
ஓம் ஏகபாதாய நம:
ஓம் சந்த்ரார்த்தமௌளயே நம: (100)

ஓம் அத்வரராஜாய நம:
ஓம் வாஸீனாம்பதயே நம:
ஓம் யோகித்யேயாய நம:
ஓம் ஸத்வாய நம:
ஓம் ருத்யாய நம:
ஓம் பரமாத்மனே நம:
ஓம் ஸர்வாத்மனே நம:
ஓம் காளீ துர்காஸமேத வீரச’ரபேச்’வர ஸ்வாமினே நம: (108)

ஸ்ரீ ச’ரபேச்’வர அஷ்டோத்தர ச’த நாமாவளி சம்பூர்ணம்