ஸ்ரீ தேவஸேனா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் தேவஸேனாயை நம:
ஓம் பீதாம்பராயை நம:
ஓம் உ உத்பலதாரிண்யை நம:
ஓம் ஜ்வாலின்யை நம:
ஓம் ஜ்வலநரூபாயை நம:
ஓம் ஜ்வாலாநேத்ராயை நம:
ஓம் ஜ்வலத்கேசா’யை நம:
ஓம் மஹாவீர்யாயை நம:
ஓம் மஹாபலாயை நம:
ஓம் மஹாபோகாயை நம: (10)

ஓம் மஹேச்வர்யை நம:
ஓம் மஹாபூஜ்யாயை நம:
ஓம் மஹோந்நதாயை நம:
ஓம் மாஹேந்த்ராயை நம:
ஓம் இந்த்ராண்யை நம:
ஓம் இந்த்ரபூஜிதாயை நம:
ஓம் ப்ரஹ்மாண்யை நம:
ஓம் ப்ரஹ்மஜநந்யை நம:
ஓம் ப்ரஹ்மரூபாயை நம:
ஓம் ப்ரஹ்மாநந்தாயை நம: (20)

ஓம் ப்ரஹ்மபூஜிதாயை நம:
ஓம் ப்ரஹ்மஸ்ருஷ்டாயை நம:
ஓம் வைஷ்ணவ்யை நம:
ஓம் விஷ்ணுரூபாயை நம:
ஓம் விஷ்ணுபூஜ்யாயை நம:
ஓம் திவ்யஸுந்தர்யை நம:
ஓம் திவ்யாநந்தாயை நம:
ஓம் திவ்யபங்கஜதாரிண்யை நம:
ஓம் திவ்யாபரணபூஷிதாயை நம:
ஓம் திவ்யசந்தன லேபிதாயை நம: (30)

ஓம் முக்தாஹாரவக்ஷ: ஸ்த்தலாயை நம:
ஓம் வாமே லம்பகராயை நம:
ஓம் மஹேந்த்ரதநயாயை நம:
ஓம் மாதங்ககந்யாயை நம:
ஓம் மாதங்கலப்தாயை நம:
ஓம் அசிந்த்யசக்த்யை நம:
ஓம் அசலாயை நம:
ஓம் அக்ஷராயை நம:
ஓம் அஷ்டைச்’வர்ய ஸம்பன்னாயை நம:
ஓம் அஷ்டமங்களாயை நம: (40)

ஓம் சந்த்ரவர்ணாயை நம:
ஓம் கலாதராயை நம:
ஓம் அம்புஜவதநாயை நம:
ஓம் அம்புஜாக்ஷ்யை நம:
ஓம் அஸுரமர்தநாயை நம:
ஓம் இஷ்டஸித்தி ப்ரதாயை நம:
ஓம் சிஷ்டபூஜிதாயை நம:
ஓம் பத்மவாஸின்யை நம:
ஓம் பராத்பராயை நம:
ஓம் பரமேச்வர்யை நம: (50)

ஓம் பரஸ்மை நிஷ்டாயை நம:
ஓம் பரமானந்தாயை நம:
ஓம் பரமகல்யாண்யை நம:
ஓம் பாபவிநாசின்யை நம:
ஓம் லோகாத்யக்ஷாயை நம:
ஓம் லஜ்ஜாட்யாயை நம:
ஓம் லயங்கர்யை நம:
ஓம் லயவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் லலநாரூபாயை நம:
ஓம் ஸுராத்யக்ஷாயை நம: (60)

ஓம் தர்மாத்யக்ஷாயை நம:
ஓம் துஸ் ஸ்வப்நநாசின்யை நம:
ஓம் துஷ்டநிக்ரஹாயை நம:
ஓம் சி’ஷ்டபரிபாலனாயை நம:
ஓம் ஐச்வர்யதாயை நம:
ஓம் ஐராவதவாஹநாயை நம:
ஓம் ஸ்கந்தபார்யாயை நம:
ஓம் ஸத்ப்ரபாவாயை நம:
ஓம் துங்கபத்ராயை நம:
ஓம் வேதவாஸின்யை நம: (70)

ஓம் வேதகர்பாயை நம:
ஓம் வேதாநந்தாயை நம:
ஓம் வேதஸ்வரூபாயை நம:
ஓம் வேகவத்யை நம:
ஓம் ப்ரஜ்ஞாயை நம:
ஓம் ப்ரபாவத்யை நம:
ஓம் ப்ரதிஷ்ட்டாயை நம:
ஓம் ப்ரகடாயை நம:
ஓம் ப்ராணேச்வர்யை நம:
ஓம் ஸ்வதாகாராயை நம: (80)

ஓம் ஹேமபூஷணாயை நம:
ஓம் ஹேமகுண்டலாயை நம:
ஓம் ஹிமவத்கங்காயை நம:
ஓம் ஹேமயஜ்ஞோ பவீதின்யை நம:
ஓம் ஹேமாம்பரதராயை நம:
ஓம் பராசக்த்யை நம:
ஓம் ஜாகரிண்யை நம:
ஓம் ஸதாபூஜ்யாயை நம:
ஓம் ஸத்யவாதின்யை நம:
ஓம் ஸத்யலோகாயை நம: (90)

ஓம் ஸத்யஸந்தாயை நம:
ஓம் அம்பிகாயை நம:
ஓம் வித்யாம்பிகாயை நம:
ஓம் கஜஸுந்தர்யை நம:
ஓம் த்ரிபுரஸுந்தர்யை நம:
ஓம் மனோன்மன்யை நம:
ஓம் ஸுதாநகர்யை நம:
ஓம் ஸுரேச்வர்யை நம:
ஓம் சூரஸம்ஹாரிண்யை நம:
ஓம் விச்வதோமுக்யை நம: (100)

ஓம் தயாரூபிண்யை நம:
ஓம் தேவலோகஜநன்யை நம:
ஓம் கந்தர்வஸேவிதாயை நம:
ஓம் ஸித்திஜ்ஞான ப்ரதாயின்யை நம:
ஓம் சரணாகதரக்ஷணாயை நம:
ஓம் சிவசக்திஸ்வரூபாயை நம:
ஓம் தேவஸேநாயை நம:
ஓம் பரதேவதாயை நம: (108)

ஸ்ரீ தேவஸேனா அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:
சம்பூர்ணம்:

வளரும்
மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
– மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா –
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –