ஸ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:

ஓம் அச்யுதாய நம:
ஓம் அதீந்த்ரிராய நம:
ஓம் அநாதிநிதநாய நம:
ஓம் அநிருத்தாய நம:
ஓம் அம்ருதாய நம:
ஓம் அரவிந்தாய நம:
ஓம் அச்வத்தாய நம:
ஓம் ஆதித்யாய நம:
ஓம் ஆதிதேவாய நம:
ஓம் ஆநந்தாய நம: (10)

ஓம் ஈச்வராய நம:
ஓம் உபேந்த்ராய நம:
ஓம் ஏகஸ்மை நம:
ஓம் ஓஜஸ்தேஜோத்யுதிதராய நம:
ஓம் குமுதாய நம:
ஓம் க்ருதஜ்ஞாய நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் கேச வாய நம:
ஓம் க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நம:
ஓம் கதாதராய நம: (20)

ஓம் கருடத்வஜாய நம:
ஓம் கோபதயே நம:
ஓம் கோவிந்தாய நம:
ஓம் கோவிதாம்பதயே நம:
ஓம் சதுர்புஜாய நம:
ஓம் சதுர்வ்யூஹாய நம:
ஓம் ஜநார்த்தநாய நம:
ஓம் ஜ்யேஷ்ட்டாய நம:
ஓம் ஜ்யோதிராதித்யாய நம:
ஓம் ஜ்யோதிஷே நம: (30)

ஓம் தாராய நம:
ஓம் தமநாய நம:
ஓம் தாமோதராய நம:
ஓம் தீப்தமூர்த்தயே நம:
ஓம் து:ஸ்வப்நநாச’நாய நம:
ஓம் தேவகீநந்தநாய நம:
ஓம் தநஞ்ஜயாய நம:
ஓம் நந்தினே நம:
ஓம் நாராயணாய நம:
ஓம் நாரஸிம்ஹவபுஷே நம: (40)

ஓம் பத்மநாபாய நம:
ஓம் பத்மினே நம:
ஓம் பரமேச்வராய நம:
ஓம் பவித்ராய நம:
ஓம் ப்ரத்யும்நாய நம:
ஓம் ப்ரணவாய நம:
ஓம் புரந்தராய நம:
ஓம் புருஷாய நம:
ஓம் புண்டரீகாக்ஷாய நம: (50)

ஓம் ப்ரஹத்ரூபாய நம:
ஓம் பக்தவத்ஸலாய நம:
ஓம் பகவதே நம:
ஓம் மதுஸூதநாய நம:
ஓம் மஹாதேவாய நம:
ஓம் மஹாமாயாய நம:
ஓம் மாதவாய நம:
ஓம் முக்தாநாம் பரமாகதயே நம:
ஓம் முகுந்தாய நம:
ஓம் யஜ்ஞகுஹ்யாய நம: (60)

ஓம் யஜ்ஞபதயே நம:
ஓம் யஜ்ஞாஜ்ஞாய நம:
ஓம் யஜ்ஞாய நம:
ஓம் ராமாய நம:
ஓம் லக்ஷ்மீபதயே நம:
ஓம் லோகாத்யக்ஷாய நம:
ஓம் லோஹிதாக்ஷாய நம:
ஓம் வரதாய நம:
ஓம் வர்த்தநாய நம:
ஓம் வராரோஹாய நம: (70)

ஓம் வஸுப்ரதாய நம:
ஓம் வஸுமநஸே நம:
ஓம் வ்யக்த ரூபாய நம:
ஓம் வாமநாய நம:
ஓம் வாயுவாஹநாய நம:
ஓம் விக்ரமாய நம:
ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் விஷ்வக்ஸேநாய நம:
ஓம் வ்ருஷோதராய நம:
ஓம் வேதவிதே நம: (80)

ஓம் வேதாங்காய நம:
ஓம் வேதாய நம:
ஓம் வைகுண்டாய நம:
ஓம் சரணாய நம:
ஓம் சா’ந்தாய நம:
ஓம் சார்ங்கதந்வனே நம:
ஓம் சா’ச்’வதஸ்த்தாணவே நம:
ஓம் சி’கண்டினே நம:
ஓம் சி’வாய நம:
ஓம் ஸ்ரீதராய நம: (90)

ஓம் ஸ்ரீநிவாஸாய நம:
ஓம் ஸ்ரீமதே நம:
ஓம் சுபாங்காய நம:
ஓம் ச்ருதிஸாகராய நம:
ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம:
ஓம் ஸதாயோகினே நம:
ஓம் ஸர்வதோமுகாய நம:
ஓம் ஸர்வேச்வராய நம:
ஓம் ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ஓம் ஸ்கந்தாய நம: (100)

ஓம் ஸாக்ஷிணே நம:
ஓம் ஸுதர்ச’னாய நம:
ஓம் ஸுராநந்தாய நம:
ஓம் ஸுலபாய நம:
ஓம் ஸூக்ஷ்மாய நம:
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் ஹிரண்யகர்ப்பாய நம:
ஓம் ஹிரண்யநாபாய நம: (108)
ஓம் ஹ்ருஷீகேசா’ய நம:

ஸ்ரீ விஷ்ணு அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி:
சம்பூர்ணம்

வளரும்
மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
– மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா –
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –