அழகம்மை சுவாமிநாதன்

வாழ்க்கை அனுபவிப்பதற்கே – ஒரு ஆன்மீகச் சொற்பொழிவு