திருப்புகழ் 1263 பிரமனும் விரகொடு (பொதுப்பாடல்கள்)

Thiruppugal 1263 Biramanumvirakodu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தனதன தனதன தனதன
தானத் தனந்தம் – தனதான

பிரமனும் விரகொடு பிணிவினை யிடர்கொடு
பேணிக் கரங்கொண் – டிருகாலும்

பெறநிமிர் குடிலென வுறவுயிர் புகமதி
பேதித் தளந்தம் – புவியூடே

வரவிட வருமுட லெரியிடை புகுதரு
வாதைத் தரங்கம் – பிறவாமுன்

மரகத மயில்மிசை வருமுரு கனுமென
வாழ்க்கைக் கொரன்புந் – தருவாயே

அருவரை தொளைபட அலைகடல் சுவறிட
ஆலிப் புடன்சென் – றசுரேசர்

அனைவரு மடிவுற அமர்பொரு தழகுட
னாண்மைத் தனங்கொண் – டெழும்வேலா

இருவினை யகலிட எழிலுமை யிடமுடை
யீசர்க் கிடுஞ்செந் – தமிழ்வாயா

இயல்பல கலைகொடு இசைமொழி பவரினும்
ஏழைக் கிரங்கும் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தனதன தனதன தனதன
தானத் தனந்தம் – தனதான

விரகொடு பிணிவினை இடர் கொடு .
பேணிக் கரம் கொண்டு – இரு காலும்

பெற நிமிர் குடில் என உற உயிர் புக மதி
பேதித்து அளந்து அம் – புவி ஊடே

பிரமனும் வர விட வரும் உடல் எரி இடை புகு தரு
வாதைத் தரங்கம் – பிறவா முன்

மரகத மயில் மிசை வரு முருகனும் என
வாழ்க்கைக்கு ஓர் அன்பும் – தருவாயே

அரு வரை தொளை பட அலை கடல் சுவறிட
ஆலிப்புடன் சென்ற – அசுரேசர்

அனைவரும் மடி உற அமர் பொருத அழகுடன்
ஆண்மைத் தனம் கொண்டு – எழும் வேலா

இரு வினை அகலிட எழில் உமை இடம் உடை
ஈசர்க்கு இடும் செம் – தமிழ் வாயா

இயல் பல கலை கொடு இசை மொழிபவரினும்
ஏழைக்கு இரங்கும் – பெருமாளே.

English

biramanum virakodu piNivinai yidarkodu
pENik karamkoN – dirukAlum

peRanimir kudilena vuRavuyir pukamathi
pEthith thaLantham – puviyUdE

varavida varumuda leriyidai pukutharu
vAthaith tharangam – piRavAmun

marakatha mayilmisai varumuru kanumena
vAzhkkaik koranpun – tharuvAyE

aruvarai thoLaipada alaikadal suvaRida
Alip pudansen – RasurEsar

anaivaru madivuRa amarporu thazhakuda
nANmaith thanamkoN – dezhumvElA

iruvinai yakalida ezhilumai yidamudai
yeesark kidumchen – thamizhvAyA

iyalpala kalaikodu isaimozhi pavarinum
Ezhaik kirangum – perumALE.

English Easy Version

virakodu piNivinai idar kodu
pENik karam koNdu – iru kAlum

peRa nimir kudil ena uRa uyir puka mathi
pEthiththu aLanthu am – puvi UdE

biramanum vara vida varum udal eri idai puku tharu
vAthaith tharangam – piRavA mun

marakatha mayil misai varu murukanum ena
vAzhkkaikku Or anpum – tharuvAyE

aru varai thoLai pada alai kadal suvaRida
Alippudan senRa – asurEsar

anaivarum madi uRa amar porutha azhakudan
ANmaith thanam koNdu – ezhum vElA

iru vinai akalida ezhil umai idam udai
eesarkku idum sem – thamizh vAyA

iyal pala kalai kodu isai mozhipavarinum
Ezhaikku irangum – perumALE.