திருப்புகழ் 202 ஆனனம் உகந்து (சுவாமிமலை)

Thirupugal 202 Ananamugandhu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தானதன தந்த தானன தானதன தந்த தானன
தானதன தந்த தானன – தனதான

ஆனனமு கந்து தோளொடு தோளிணைக லந்து பாலன
ஆரமுது கண்டு தேனென – இதழூறல்


ஆதரவி னுண்டு வேல்விழி பூசலிட நன்று காணென
ஆனையுர மெங்கு மோதிட – அபிராம

மானனைய மங்கை மார்மடு நாபியில்வி ழுந்து கீடமில்
மாயுமனு வின்ப வாசைய – தறவேயுன்

வாரிஜப தங்கள் நாயடி யேன்முடிபு னைந்து போதக
வாசகம்வ ழங்கி யாள்வது – மொருநாளே

ஈனவதி பஞ்ச பாதக தானவர்ப்ர சண்ட சேனைகள்
ஈடழிய வென்று வானவர் – குலசேனை

ஏவல்கொளு மிந்த்ர லோகவ சீகரவ லங்க்ரு தாகர
ராசதம றிந்த கோமள – வடிவோனே

சோனைசொரி குன்ற வேடுவர் பேதைபயில் கின்ற ஆறிரு
தோளுடைய கந்த னேவய – லியில்வாழ்வே


சூளிகையு யர்ந்த கோபுர மாளிகைபொ னிஞ்சி சூழ்தரு
ஸ்வாமிமலை நின்று லாவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தானதன தந்த தானன தானதன தந்த தானன
தானதன தந்த தானன – தனதான

ஆனனம் உகந்து தோளொடு தோள் இணை கலந்து பால் அன
ஆரமுது கண்டு தேன் என – இதழ் ஊறல்

ஆதரவின் உண்டு வேல் விழி பூசல் இட நன்று காண் என
ஆனை உரம் எங்கும் மோதிட – அபிராம

மான் அனைய மங்கைமார் மடு நாபியில் விழுந்து கீடமில்
மாயும் மநு இன்ப ஆசை அது – அறவே உன்

வாரிஜ பதங்கள் நாய் அடியேன் முடி புனைந்து போதக
வாசகம் வழங்கி ஆள்வதும் – ஒரு நாளே

ஈன அதி பஞ்ச பாதக தானவர் ப்ரசண்ட சேனைகள்
ஈடு அழிய வென்று வானவர் – குல சேனை

ஏவல் கொளும் இந்த்ர லோக வசீகர அலங்க்ருத ஆகர
ராசதம் அறிந்த கோமள – வடிவோனே

சோனை சொரி குன்ற வேடுவர் பேதை பயில்கின்ற ஆறு இரு
தோளுடைய கந்தனே வயலியில் – வாழ்வே

சூளிகை உயர்ந்த கோபுர மாளிகை பொன் இஞ்சி சூழ்தரு
ஸ்வாமி மலை நின்று உலாவிய – பெருமாளே.

English

Ananamu kanthu thOLodu thOLiNaika lanthu pAlana
Aramuthu kaNdu thEnena – ithazhURal

Atharavi nuNdu vElvizhi pUsalida nanRu kANena
Anaiyura mengu mOthida – apirAma

mAnanaiya mangai mArmadu nApiyilvi zhunthu keedamil
mAyumanu vinpa vAsaiya – thaRavEyun


vArijapa thangaL nAyadi yEnmudipu nainthu pOthaka
vAsakamva zhangi yALvathu – morunALE

eenavathi panja pAthaka thAnavarpra saNda sEnaikaL
eedazhiya venRu vAnavar – kulasEnai

EvalkoLu minthra lOkava seekarava langru thAkara
rAsathama Rintha kOmaLa – vadivOnE

sOnaisoai kunRa vEduvar pEthaipayil kinRa ARiru
thOLudaiya kantha nEvaya – liyilvAzhvE

cULikaiyu yarntha kOpura mALikaipo ninji sUzhtharu
SvAmimalai ninRu lAviya – perumALE.

English Easy Version

Ananam ukanthu thOLodu thOL iNai kalanthu pAl ana Aramuthu kaNdu thEn ena – ithazh URal

Atharavin uNdu vEl vizhi pUsal ida nanRu kAN ena
Anai uram engum mOthida – apirAma

mAn anaiya mangaimAr madu nApiyil vizhunthu keedamil mAyum manu inpa Asai – athu aRavE un

vArija pathangaL nAy adiyEn mudi punainthu pOthaka vAsakam vazhangi ALvathum – oru nALE

eena athi panja pAthaka thAnavar prasaNda sEnaikaL
eedu azhiya venRu vAnavar – kula sEnai

Eval koLum inthra lOka vaseekara alangrutha Akar
rAsatham aRintha kOmaLa – vadivOnE

sOnai sori kunRa vEduvar pEthai payilkinRa ARu iru thOLudaiya kanthanE vayaliyil – vAzhvE

cULikai uyarntha kOpura mALikai pon inji sUzhtharu
SvAmi malai ninRu ulAviya – perumALE.