திருப்புகழ் 306 வஞ்சக லோப மூடர் (குன்றுதோறாடல்)

Thiruppugal 306 Vanjagalobamudar

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல்

தந்தன தான தான தந்தன தான தான
தந்தன தான தான – தனதான

வஞ்சக லோப மூடர் தம்பொரு ளூர்கள் தேடி
மஞ்சரி கோவை தூது – பலபாவின்

வண்புகழ் பாரி காரி யென்றிசை வாது கூறி
வந்தியர் போல வீணி – லழியாதே

செஞ்சர ணாத கீத கிண்கிணி நீப மாலை
திண்டிறல் வேல்ம யூர – முகமாறும்

செந்தமிழ் நாளு மோதி உய்ந்திட ஞான மூறு
செங்கனி வாயி லோர்சொ – லருள்வாயே

பஞ்சவ னீடு கூனு மொன்றிடு தாப மோடு
பஞ்சற வாது கூறு – சமண்மூகர்

பண்பறு பீலி யோடு வெங்கழு வேற வோது
பண்டித ஞான நீறு – தருவோனே

குஞ்சரம் யாளி மேவு பைம்புன மீது லாவு
குன்றவர் சாதி கூடி – வெறியாடிக்

கும்பிட நாடி வாழ்வு தந்தவ ரோடு வீறு
குன்றுதோ றாடல் மேவு – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்தன தான தான தந்தன தான தான
தந்தன தான தான – தனதான

வஞ்சக லோப மூடர் தம்பொரு ளூர்கள் தேடி
மஞ்சரி கோவை தூது – பலபாவின்

வண்புகழ் பாரி காரி யென்றிசை வாது கூறி
வந்தியர் போல – வீணிலழியாதே

செஞ்சரண் நாத கீத கிண்கிணி நீப மாலை
திண்டிறல் வேல்மயூர – முகமாறும்

செந்தமிழ் நாளு மோதி உய்ந்திட ஞானமூறு
செங்கனி வாயிலோர்சொல் – அருள்வாயே

பஞ்சவன் நீடு கூனும் ஒன்றிடு தாபமோடு
பஞ்சற வாது கூறு – சமண்மூகர்

பண்பறு பீலி யோடு வெங்கழு வேற ஓது
பண்டித ஞான நீறு – தருவோனே

குஞ்சரம் யாளி மேவு பைம்புன மீது லாவு
குன்றவர் சாதி கூடி – வெறியாடி

கும்பிட நாடி வாழ்வு தந்தவ ரோடு வீறு
குன்றுதோ றாடல் மேவு – பெருமாளே.

English

vanjaga lOba mUdar thamporu LUrgaL thEdi
manjari kOvai dhUdhu – palapAvin

vaNpugazh pAri kAri endrisai vAdhu kURi
vandhiyar pOla veeNil – azhiyAdhE

senchara NAdha geetha kiNkiNi neeba mAlai
thiNdiRal vElma yUra – mugamARum

senthamizh nALu mOdhi uyndhida nyAna mURu
sengkani vAyil Orsol – aruLvAyE

panjava needu kUnum ondridu thApa mOdu
panjaRa vAdhu kURu – samaNmUgar

paNbaRu peeli yOdu vengkazhu vEra Odhu
paNditha nyAna neeRu – tharuvOnE

kunjaram yALi mEvu paimpuna meedhu lAvu
kundravar jAdhi kUdi – veRiyAdik

kumbida nAdi vAzhvu thandhava rOdu veeRu
kundrutho RAdal mEvu – perumALE.

English Easy Version

vanjaga lOba mUdar thamporu LUrgaL thEdi
manjari kOvai dhUdhu – palapAvin

vaNpugazh pAri kAri endrisai vAdhu kURi
vandhiyar pOla veeNil – azhiyAdhE

senchara NAdha geetha kiNkiNi neeba mAlai
thiNdiRal vElma yUra – mugamARum

senthamizh nALu mOdhi uyndhida nyAna
mURu sengkani vAyil Orsol – aruLvAyE

panjava needu kUnum ondridu thApa mOdu
panjaRa vAdhu kURu – samaNmUgar

paNbaRu peeli yOdu vengkazhu vEra Odhu:
paNditha nyAna neeRu – tharuvOnE

kunjaram yALi mEvu paimpuna meedhu lAvu
kundravar jAdhi kUdi – veRiyAdi

kumbida nAdi vAzhvu thandhava rOdu veeRu
kundrutho RAdal mEvu – perumALE.