திருப்புகழ் 584 சரவண ஜாதா (விநாயகமலை-பிள்ளையார்பட்டி)

Thiruppugal 584 Saravanajadha

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தானா தனாதன
தனதன தானா தனாதன
தனதன தானா தனாதன – தனதான

சரவண ஜாதா நமோநம
கருணைய தீதா நமோநம
சததள பாதா நமோநம – அபிராம

தருணக தீரா நமோநம
நிருபமர் வீரா நமோநம
சமதள வூரா நமோநம – ஜகதீச

பரம சொரூபா நமோநம
சுரர்பதி பூபா நமோநம
பரிமள நீபா நமோநம – உமைகாளி

பகவதி பாலா நமோநம
இகபர மூலா நமோநம
பவுருஷ சீலா நமோநம – அருள்தாராய்

இரவியு மாகாச பூமியும்
விரவிய தூளேற வானவ
ரெவர்களு மீடேற ஏழ்கடல் – முறையோவென்

றிடர்பட மாமேரு பூதர
மிடிபட வேதா னிசாசர
ரிகல்கெட மாவேக நீடயில் – விடுவோனே

மரகத ஆகார ஆயனு
மிரணிய ஆகார வேதனும்
வசுவெனு மாகார ஈசனு – மடிபேண

மயிலுறை வாழ்வே விநாயக
மலையுறை வேலா மகீதர
வனசர ராதார மாகிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தானா தனாதன
தனதன தானா தனாதன
தனதன தானா தனாதன – தனதான

சரவண ஜாதா நமோநம
கருணை அதீதா நமோநம
சததள பாதா நமோநம – அபிராம

தருணக தீரா நமோநம
நிருப அமர் வீரா நமோநம
சமதள வூரா நமோநம – ஜகதீச

பரம சொரூபா நமோநம
சுரர்பதி பூபா நமோநம
பரிமள நீபா நமோநம – உமைகாளி

பகவதி பாலா நமோநம
இகபர மூலா நமோநம
பவுருஷ சீலா நமோநம – அருள்தாராய்

இரவியும் ஆகாச பூமியும்
விரவிய தூளேற வானவர்
எவர்களும் ஈடேற ஏழ்கடல் – முறையோவென்று

இடர்பட் மாமேரு பூதர
மிடிபடவேதான் நிசாசரர்
இகல்கெட மாவேக நீ(டு) அயில் – விடுவோனே

மரகத ஆகார ஆயனும்
இரணிய ஆகார வேதனும்
வசுவெனும் ஆகார ஈசனும் – அடிபேண

மயிலுறை வாழ்வே விநாயக
மலையுறை வேலா மகீதர
வனசரர் ஆதாரமாகிய – பெருமாளே.

English

saravaNajAthA namOnama
karuNai atheethA namOnama
sathadhaLa pAdhA namOnama – abirAma

tharuNaka dheerA namOnama
nirupamar veerA namOnama
samadhaLa vUrA namOnama – jagadheesa

parama sorUpA namOnama
surarpathi bUpA namOnama
parimaLa neepA namOnama – umaikALi

bagavathi bAlA namOnama
igapara mUlA namOnama
pavurusha seelA namOnama – aruLthArAy

iraviyum AkAsa bUmiyum
viraviya thULERa vAnavar
evargaLum eedERa Ezhkadal – muRaiyOvendru

idarpada mAmEru bUtharam
idipada vEdhA nisAcharar
igalkeda mAvEga needayil – viduvOnE

marakatha AkAra Ayanum
iraNiya AkAra vEdhanum
vasuvenum AkAra eesanum – adipENa

mayiluRai vAzhvE vinAyaga
malaiyuRai vElA maheedhara
vanacharar AdhAra mAgiya – perumALE.

English Easy Version

saravaNajAthA namOnama
karuNai atheethA namOnama
sathadhaLa pAdhA namOnama – abirAma

tharuNaka dheerA namOnama
nirupamar veerA namOnama
samadhaLa vUrA namOnama – jagadheesa

parama sorUpA namOnama
surarpathi bUpA namOnama
parimaLa neepA namOnama – umaikALi

bagavathi bAlA namOnama
igapara mUlA namOnama
pavurusha seelA namOnama – aruL thArAy

iraviyum AkAsa bUmiyum
viraviya thULERa vAnavar
evargaLum eedERa Ezhkadal – muRaiyOvendru

Idarpada mAmEru bUtharam
idipada vEdhA nisAcharar
igalkeda mAvEga needayil – viduvOnE

marakatha AkAra Ayanum
iraNiya AkAra vEdhanum
vasuvenum AkAra eesanum – adipENa

mayiluRai vAzhvE vinAyaka
malaiyuRai vElA maheedhara
vanacharar AdhAra mAgiya – perumALE.