திருப்புகழ் 595 மெய்ச் சார்வு அற்றே (திருச்செங்கோடு)

Thiruppugal 595 Meychcharvuatre

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்தா தத்தா தத்தா தத்தா
தத்தா தத்தத் – தனதான

மெய்ச்சார் வற்றே பொய்ச்சார் வுற்றே
நிச்சார் துற்பப் – பவவேலை

விட்டே றிப்போ கொட்டா மற்றே
மட்டே யத்தத் – தையர்மேலே

பிச்சா யுச்சா கிப்போ ரெய்த்தார்
பத்தார் விற்பொற் – கழல்பேணிப்

பிற்பால் பட்டே நற்பால் பெற்றார்
முற்பா லைக்கற் – பகமேதான்

செச்சா லிச்சா லத்தே றிச்சே
லுற்றா ணித்துப் – பொழிலேறுஞ்

செக்கோ டைக்கோ டுக்கே நிற்பாய்
நித்தா செக்கர்க் – கதிரேனல்

முச்சா லிச்சா லித்தாள் வெற்பாள்
முத்தார் வெட்சிப் – புயவேளே

முத்தா முத்தீ யத்தா சுத்தா
முத்தா முத்திப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்தா தத்தா தத்தா தத்தா
தத்தா தத்தத் – தனதான

மெய்ச் சார்வு அற்றே பொய்ச் சார்வு உற்றே
நிச்சார் துற்பப் – பவ வேலை

விட்டேறிப் போக ஒட்டாமல் தே(ன்) மட்டே
அத் தத்தையர் – மேலே

பிச்சாய் உச்சாகிப் போர் எய்த்தார்
பத்தார் விற்பொற் – கழல்பேணிப்

பிற்பால் பட்டே நற்பால் பெற்றார்முன்
பாலைக் கற்பகமே – தான்

செச் சாலிச் சாலத் தேறிச் சேல்
உற்று ஆணித்துப் – பொழிலேறும்

செக்கோடைக் கோடுக்கே நிற்பாய்
நித்தா செக்கர்க் – கதிர் ஏனல்

முச்சாலிச் சாலித் தாள் வெற்பாள்
முத்து ஆர் வெட்சிப் – புயவேளே

முத்தா முத்தீ யத்தா சுத்தா
முத்தா முத்திப் – பெருமாளே

English

meycchAr vatRE poycchAr vutRE
nicchAr thuRpap – pavavElai

vittE RippO kottA matRE
mattE yaththath – thaiyarmElE

picchA yucchA kippO reyththAr
paththAr viRpoR – kazhalpENip

piRpAl pattE naRpAl petRAr
muRpA laikkaR – pakamEthAn

secchA licchA laththE RicchE
lutRA Niththup – pozhilERum

sekkO daikkO dukkE niRpAy
niththA sekkark – kathirEnal

mucchA licchA liththAL veRpAL
muththAr vetchip – puyavELE

muththA muththee yaththA suththA
muththA muththip – perumALE.

English Easy Version

meyc chArvu atRE poyc chArvu utRE
nicchAr thuRpap – pava vElai

vittERip pOka ottAmal thE(n)
mattE ath thaththaiyar – mElE

picchAy ucchAkip pOr eyththAr
paththAr viRpoR – kazhalpENip

piRpAl pattE naRpAl petRArmun
pAlaik kaRpakamE – thAn

sec chAlic chAlath thERic
chEl utRu ANiththup – pozhilERum

sekkOdaik kOdukkE niRpAy
niththA sekkark – kathir Enal

mucchAlic chAlith thAL veRpAL
muththu Ar vetchip – puyavELE

muththA muththee yaththA suththA
muththA muththip – perumALE.