(குன்றக்குடி திருப்புகழ்) மயூரகிரிநாதரின் திருப்புகழ்