திருப்புகழ் 1 கைத்தல நிறைகனி (வயலூர்)

Thiruppugal 1 Kaiththalaniraikani

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தத்தன தனதன தத்தன தனதன
தத்தன தனதன – தனதான

கைத்தல நிறைகனி அப்பமொ டவல்பொரி
கப்பிய கரிமுகன் – அடிபேணிக்

கற்றிடும் அடியவர் புத்தியில் உறைபவ!
கற்பகம் எனவினை – கடிதேகும்

மத்தமும் மதியமும் வைத்திடும் அரன்மகன்
மற்பொரு திரள்புய – மதயானை

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
மட்டவிழ் மலர்கொடு – பணிவேனே

முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதனில்
முற்பட எழுதிய – முதல்வோனே

முப்புரம் எரிசெய்த அச்சிவன் உறைரதம்
அச்சது பொடிசெய்த – அதிதீரா

அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும்
அப்புனம் அதனிடை – இபமாகி

அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை
அக்கண மணமருள் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தத்தன தனதன தத்தன தனதன
தத்தன தனதன – தனதான

கைத்தல நிறைகனி அப்ப மொடு அவல் பொரி
கப்பிய கரிமுகன் – அடிபேணி

கற்றிடும் அடியவர் புத்தியில் உறைபவ
கற்பகம் எனவினை – கடிதேகும்

மத்தமும் மதியமும் வைத்திடும் அரன்மகன்
மற்பொரு திரள்புய – மதயானை

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
மட்டு அவிழ் மலர்கொ(ண்)டு – பணிவேனே

முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதனில்
முற்பட எழுதிய – முதல்வோனே

முப்புரம் எரி செய்த அச்சிவன் உறை ரதம்
அச்சு அது பொடிசெய்த -அதிதீரா

அத்துயர் அது கொ(ண்)டு சுப்பிரமணி படும்
அப்புனம் அதனிடை – இபமாகி

அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை
அக்கணம் மணம் அருள் – பெருமாளே.

English

kaiththala niRaikani appamodu avalpori
kappiya karimugan – adipENi

katridum adiyavar buddhiyil uRaibava
kaRpagam enavinai – kadidhEgum

maththamum madhiyamum vaiththidum aranmagan
maRporu thiraLbuya – madhayAnai

maththaLa vayiRanai uththami pudhalvanai
mattavizh malarkodu – paNivEnE

muththamizh adaivinai muRpadu girithanil
muRpada ezhudhiya – mudhalvOnE

muppuram eriseydha acchivan uRairatham
acchadhu podiseydha – athidheerA

aththuyar adhukodu subbira maNipadum
appunam adhanidai – ibamAgi

akkuRa magaLudan acchiRu muruganai
akkaNam maNamaruL – perumALE.

English Easy Version

Kaiththala Niraikani Appamodu Avalpori
Kappiya Karimugan – Adi Peni

Katridum Adiyavar Buddhiyil Uraibava
Karpagam Enavinai – Kadidhegum

Maththamum Madhiyamum Vaiththidum Aranmagan
Marporu Thiral Buya – Madhayanai

Maththala Vayiranai Uththami Pudhalvanai
Mattavizh Malar Kodu – Panivene

Muththamizh Adaivinai Murpadu Girithanil
Murpada Ezhuthiya – Muthalvone

Muppuram Eriseydha Acchivan Urairatham
Acchadhu Podiseydha – Athidheera

Aththuyar Adhukodu Subbira Mani Padum
Appunam Adhanidai – Ibamagi

Akkura Magaludan Acchiru Muruganai
Akkanam Manamarul – Perumale.

Recordings

திருமுருகன் திருப்புகழ் பாராயண குழு
திருப்புகழ் 108 மணி மாலை (தொகுப்பு – 1)

பாடியவர்
ஆடிட்டர் அருளிசைமணி திரு.சுப.மெய்யப்பன்
Key Board இசை
திருமதி அலமேலு மெய்யப்பன்
செக்காலை, காரைக்குடி

திருமுருகன் திருப்புகழ் பாராயண குழு
திருப்புகழ் 108 மணி மாலை (தொகுப்பு – 1)

பாடியவர்
ஆடிட்டர் அருளிசைமணி திரு.சுப.மெய்யப்பன்
Key Board இசை
திருமதி அலமேலு மெய்யப்பன்
செக்காலை, காரைக்குடி