திருப்புகழ் 3 உம்பர் தரு (விநாயகர்)

Thiruppugazh 3 Umbartharu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தந்ததனத் தானதனத் தனதான

உம்பர்தருத் தேனுமணிக் – கசிவாகி
ஒண்கடலில் தேனமுதத் – துணர்வூறி

இன்பரசத் தேபருகிப் -பலகாலும்
என்றனுயிர்க் காதரவுற் – றருள்வாயே

தம்பிதனக் காகவனத் – தணைவோனே
தந்தைவலத் தாலருள்கைக் – கனியோனே

அன்பர்தமக் கான நிலைப் – பொருளோனே
ஐந்து கரத் தானை முகப் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தந்ததனத் தானதனத் தனதான

உம்பர் தரு தேனுமணி  –  கசிவாகி 
ஒண்கடலிற் தேனமுது – உணர்வூறி

இன்பரசத்தே பருகிப் – பலகாலும்
எந்தனுயிர்க்கு ஆதரவுற்று – அருள்வாயே

தம்பிதனக்காக வனத்(து) – அணைவோனே
தந்தை வலத்தால் அருள்கைக் – கனியோனே

அன்பர்தமக் கான நிலைப் – பொருளோனே
ஐந்து கரத்து ஆனைமுகப் – பெருமாளே.

English

umbartharu dhEnumaNi – kasivAgi
oNkadaliR thEnamudhath – thuNarvURi

inbarasaththE parugip – palakAlum
endhanuyirk kAdharavut – RaruLvAyE

thambithanak kAgavanath – thaNaivOnE
thandhaivalath thAlaruLkaik – kaniyOnE

anbarthamak kAnanilai – poruLOnE
ainthukarath thAnaimugap – perumALE.

English Easy Version

Umbartharu dhEnumaNi – kasivAgi
oNkadaliR thEnamudhathu – uNarvURi:

inbarasaththE parugip – palakAlum
endhanuyirkku Adharavutru – aruLvAyE

thambithanak kAga vanathth – aNaivOnE
thandhaivalath thAl aruLkai – kaniyOnE

anbarthamak kAna nilai – poruLOnE
aindhukaraththu Anaimuga – perumALE.

தமிழ் பாடல் வரிகளுடன்
English Lyrical
தமிழ் பாடல் வரிகளுடன்
English Lyrical