திருப்புகழ் 5 விடமடைசு வேலை (விநாயகர்)

Thirupugal 5 Vidamadaisuvelai

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதனன தான தனதனன தான
தனதனன தான – தனதான

விடம் அடைசு வேலை அமரர்படை சூலம்
விசையன்விடு பாணம் – எனவேதான்

விழியும் அதி பார விதமும் உடை மாதர்
வினையின் விளை வேதும் – அறியாதே

கடி உலவு பாயல் பகல் இரவெ னாது
கலவிதனில் மூழ்கி – வறிதாய

கயவன் அறி வீனன் இவனும் உயர் நீடு
கழல் இணைகள் சேர – அருள்வாயே

இடையர்சிறு பாலை திருடிகொடு போக
இறைவன்மகள் வாய்மை – அறியாதே

இதயமிக வாடி உடையபிளை நாத
கணபதி என் நாம – முறைகூற

அடையலவர் ஆவி வெருவ அடி கூர
அசலும் அறி யாமல் – அவர்ஓட

அகல்வதென டாசொல் எனவுமுடி சாட
அறிவருளும் ஆனை – முகவோனே.

பதம் பிரித்தது

தனதனன தான தனதனன தான
தனதனன தான – தனதான

விடம் அடைசு வேலை அமரர் படை சூலம்
விசையன் விடு பாணம் – எனவே தான்

விழியும் அதி பார விதமும் உடை மாதர்.
வினையின் விளைவு ஏதும் – அறியாதே

கடி உலவு பாயல் பகல் இரவு எனாது
கலவி தனில் மூழ்கி வறிதாய

கயவன் அறிவு ஈனன் இவனும் உயர் நீடு
கழல் இணைகள் சேர – அருள்வாயே

இடையர் சிறு பாலை திருடி கொ(ண்)டு போக
இறைவன் மகள் வாய்மை – அறியாதே

இதயம் மிக வாடி உடைய பி(ள்)ளை நாத
கணபதி எனு நாமம் – முறை கூற

அடையலவர் ஆவி வெருவ அடி கூர
அசலும் அறியாமல் – அவர் ஓட

அகல்வது எனடா சொல் எனவும் முடி சாட
அறிவு அருளும் ஆனை – முகவோனே.

English

vidamadaisu vElai amararpadai cUlam
visaiyanvidu pANa – menavEthAn

vizhiyumathi pAra vithamumudai mAthar
vinaiyinviLai vEthum – aRiyAthE

kadiyulavu pAyal pakalirave nAthu
kalavithanil mUzhki – vaRithAya

kayavanaRi veenan ivanumuyar needu
kazhaliNaikaL sEra – aruLvAyE

idaiyarsiRu pAlai thirudikodu pOka
iRaivanmakaL vAymai – aRiyAthE

ithayamika vAdi yudaiyapiLai nAtha
kaNapathiye nAma – muRaikURa

adaiyalavar Avi veruvAdi kUra
asalumaRi yAmal – avarOda

akalvathena dAsol enavumudi sAda
aRivaruLum Anai – mukavOnE.

English Easy Version

Vidam Adaisu Velai Amarar Padai Sulam
Visaiyan Vidu Panam – Enave Than

Vizhiyum Athi Para Vithamum Udai Mathar
Vinaiyin Vilaivu Ethum – Ariyathe

Kadi Ulavu Payal Pagal Iravu Enathu
Kalavi Thanil Muzhki – Varithaya

Kayavan Arivu Eenan Ivanum Uyar Needu
Kazhal Inaikal Sera – Arulvaye

Idaiyar Siru Palai Thirudi Ko(N)Du Poka
Iraivan Makal Vaymai – Ariyathe

Ithayam Mika Vadi Udaiya Pi(L)Lai Natha
Ganapathi Enu Namam Murai Kura

Adaiyalavar Avi Veruva Adi Kura
Asalum Ariyamal – Avar Oda

Akalvathu Enada Sol Enavum Mudi Sada
Arivu Arulum Anai – Mukavone.

தமிழ் பாடல் வரிகளுடன்
English Lyrical
தமிழ் பாடல் வரிகளுடன்
English Lyrical