திருப்புகழ் 15 தடக்கைப் பங்கயம் (திருப்பரங்குன்றம்)

Thiruppugazh 15 Thadakkaip Pangkayam

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்தத் தந்தனந் தனத்தத் தந்தனந்
தனத்தத் தந்தனந் -தனதான

தடக்கைப் பங்கயம் கொடைக்குக் கொண்டல்தண்
டமிழ்க்குத் தஞ்சமென் – றுலகோரைத்

தவித்துச் சென்றிரந் துளத்திற் புண்படுந்
தளர்ச்சிப் பம்பரந் – தனையூசற்

கடத்தைத் துன்பமண் சடத்தைத் துஞ்சிடுங்
கலத்தைப் பஞ்சஇந் – த்ரியவாழ்வைக்

கணத்திற் சென்றிடந் திருத்தித் தண்டையங்
கழற்குத் தொண்டுகொண் – டருள்வாயே

படைக்கப் பங்கயன் துடைக்கச் சங்கரன்
புரக்கக் கஞ்சைமன் – பணியாகப்

பணித்துத் தம்பயந் தணித்துச் சந்ததம்
பரத்தைக் கொண்டிடுந் – தனிவேலா

குடக்குத் தென்பரம் பொருப்பிற் றங்குமங்
குலத்திற் கங்கைதன் – சிறியோனே

குறப்பொற் கொம்பைமுன் புனத்திற் செங்கரங்
குவித்துக் கும்பிடும் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்தத் தந்தனந் தனத்தத் தந்தனந்
தனத்தத் தந்தனந் -தனதான

தடக்கைப் பங்கயம் கொடைக்குக் கொண்டல்
தண்டமிழ்க்குத் தஞ்சமென்று – உலகோரைத்

தவித்துச் சென்றிரந்து உளத்திற் புண்படும்
தளர்ச்சிப் பம்பரந்தனை – ஊசற்

கடத்தை துன்பமண் சடத்தை துஞ்சிடுங்
கலத்தை பஞ்சஇந்த்ரிய – வாழ்வை

கணத்திற் சென்று இடம் திருத்தி தண்டையங்
கழற்கு தொண்டுகொண் – டருள்வாயே

படைக்கப் பங்கயன் துடைக்கச் சங்கரன்
புரக்கக் கஞ்சைமன் – பணியாகப்

பணித்து தம்பயந் தணித்து சந்ததம்
பரத்தைக் கொண்டிடும் – தனிவேலா

குடக்குத் தென்பரம் பொருப்பில் தங்கும்
அங்குலத்திற் கங்கைதன் – சிறியோனே

குறப்பொற் கொம்பைமுன் புனத்திற் செங்கரங்
குவித்துக் கும்பிடும் – பெருமாளே.

English

thadakkaip pangayam kodaikkuk kondalthaN
thamizhkku thanjamen – drulagOrai

thaviththu chendriran dhuLaththiR puNpadum
thaLarcchip bambaran – dhanaiyUsaR

kadaththai thunbamaN chadaththai thunjidum
kalaththaip panchain – dhriyavAzhvai

kaNaththiR chendridan thiruththi thaNdayang
kazhaRkku thoNdukoN – daruLvAyE

padaikkap pangayan thudaikka sankaran
purakkak kanjaiman – paNiyAga

paNiththu thambayan thaNiththu santhatham
paraththai koNdidun – thanivElA

kudakku thenparam poruppil thangumang
kulaththiR gangaithan – chiRiyOnE

kuRappoR kombaimun punaththiR senkaram
kuviththu kumbidum – perumALE.

English Easy Version

thadakkaip pangayam kodaikkuk kondal
thaNthamizhkku thanjam – endr ulagOrai

thaviththu chendrirandhu uLaththiR puNpadum
thaLarcchip pambaran dhanai – UsaR

kadaththai thunbamaN chadaththai thunjidum
kalaththai pancha in – dhriyavAzhvai

kaNaththiR chendridan thiruththi thaNdayang
kazhaRkku thoNdukoN – daruLvAyE

padaikkap pangayan thudaikka sankaran
purakkak kanjaiman – paNiyAga

paNiththu thambayan thaNiththu santhatham
paraththai koNdidun – thanivElA

kudakku thenparam poruppil thangum
angkulaththiR gangaithan – chiRiyOnE

kuRappoR kombaimun punaththiR senkaram
kuviththu kumbidum – perumALE.