திருப்புகழ் 201 அவாமருவு (சுவாமிமலை)

Thirupugal 201 Avamaruvu

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனாதன தனாதன தனாதன தனாதன
தனாதனன தானந் – தனதானா

அவாமரு வினாவசு தைகாணும டவாரெனு
மவார்கனலில் வாழ்வென் – றுணராதே

அராநுக ரவாதையு றுதேரைக திநாடும
றிவாகியுள மால்கொண் – டதனாலே

சிவாயவெ னுநாமமொ ருகாலுநி னையாததி
மிராகரனை வாவென் – றருள்வாயே

திரோதம லமாறும டியார்கள ருமாதவர்
தியானமுறு பாதந் – தருவாயே

உவாவினி யகானுவி னிலாவும யில்வாகன
முலாசமுட னேறுங் – கழலோனே

உலாவுத யபாநுச தகோடியு ருவானவொ
ளிவாகுமயில் வேலங் – கையிலோனே

துவாதச புயாசல ஷடாநந வராசிவ
சுதாஎயினர் மானன் – புடையோனே

சுராதிப திமாலய னுமாலொடு சலாமிடு
சுவாமிமலை வாழும் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனாதன தனாதன தனாதன தனாதன
தனாதனன தானந் – தனதானா

அவாமருவு இ(ன்)னா வசுதை காணுமடவாரெனும்
அவார்கனலில் வாழ்வென்று – ணராதே

அராநுகர வாதையுறு தேரைகதி நாடும்
அறிவாகி உளம் மால்கொண்டு – அதனாலே

சிவாயவெனு நாமமொருகாலும் நினையாத
திமிர ஆகரனை வாவென்று – அருள்வாயே

திரோத மலமாறும் அடியார்கள் அருமாதவர்
தியானமுறு பாதந் – தருவாயே

உவா இனிய கானுவில் நிலாவும் மயில்வாகனம்
உலாசமுடன் ஏறுங் – கழலோனே

உலா உதயபாநு சதகோடி உருவான ஒளிவாகும்
அயில் வேல் – அங்கையிலோனே

துவாதச புயாசல ஷடாநந வரா சிவசுதா
எயினர் மான் – அன்புடையோனே

சுராதிபதி மால் அயனு மாலொடு சலாமிடு
சுவாமிமலை வாழும் – பெருமாளே.

English

avA maruvinA vasudhai kANu madavArenum
avArkanalil vAzhven – druNarAdhE

arA nugara vAdhaiyuRu thErai gathi nAdum
aRivAgiyuLa mAl koN – dadhanAlE

sivAyavenu nAmam orukAlu ninaiyAdha
thimirAkaranai vAven – draruLvAyE

thirOdha malamARum adiyArgaL arumAthavar
dhiyAnamuRu pAdhan – tharuvAyE

uvAviniya kAnuvi nilAvu mayil vAganam
ulAsamudan ERung – kazhalOnE

ulA udhaya bAnu sathakOdi uruvAna
oLivAgu mayil vElang – kaiyilOnE

dhuvAdhasa buyAchala shadAnana varA siva
suthA eyinar mAnan – budaiyOnE

surAdhipathi mAl ayanu mAlodu salAmidu
suvAmimalai vAzhum – perumALE.

English Easy Version

avA maruvinA vasudhai kANu madavArenum
avArkanalil vAzhven – druNarAdhE

arA nugara vAdhaiyuRu thErai gathi nAdum
aRivAgiyuLa mAl koN – dadhanAlE

sivAyavenu nAmam orukAlu ninaiyAdha
thimirAkaranai vAvendru – aruLvAyE

thirOdha malamARum adiyArgaL arumAthavar
dhiyAnamuRu pAdhan – tharuvAyE

uvAviniya kAnuvi nilAvu mayil vAganam
ulAsamudan ERung – kazhalOnE

ulA udhaya bAnu sathakOdi uruvAna
oLivAgum ayil vElang – kaiyilOnE

dhuvAdhasa buyAchala shadAnana varA siva
suthA eyinar mAnan – budaiyOnE

surAdhipathi mAl ayanu mAlodu salAmidu
suvAmimalai vAzhum – perumALE.