திருப்புகழ் 304 எழுதிகழ் புவன (குன்றுதோறாடல்)

Thiruppugal 304 Ezhudhigazhbuvana

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தனன தனதன தனன
தனதன தனன – தனதான

எழுதிகழ் புவன நொடியள வதனி
லியல்பெற மயிலில் – வருவோனே

இமையவர் பரவி யடிதொழ அவுணர்
மடிவுற விடுவ – தொருவேலா

வழுதியர் தமிழி னொருபொரு ளதனை
வழிபட மொழியு – முருகேசா

மலரடி பணியு மடமகள் பசலை
மயல்கொடு தளர்வ – தழகோதான்

முழுகிய புனலி லினமணி தரள
முறுகிடு பவள – மிகவாரி

முறையொடு குறவர் மடமகள் சொரியு
முதுமலை யழக – குருநாதா

பழகிய வினைகள் பொடிபட அருளில்
படிபவ ரிதய – முறுகோவே

பருவரை துணிய வொருகணை தெரிவ
பலமலை யுடைய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தனன தனதன தனன
தனதன தனன – தனதான

எழுதிகழ் புவன நொடியள வதனில்
இயல்பெற மயிலில் – வருவோனே

இமையவர் பரவி அடிதொழ அவுணர்
மடிவுற விடுவது – ஒருவேலா

வழுதியர் தமிழின் ஒருபொரு ளதனை
வழிபட மொழியு – முருகேசா

மலரடி பணியு மடமகள் பசலை
மயல்கொடு தளர்வ(து) – அழகோதான்

முழுகிய புனலில் இனமணி தரள
முறுகிடு பவள – மிகவாரி

முறையொடு குறவர் மடமகள் சொரியு
முதுமலை அழக – குருநாதா

பழகிய வினைகள் பொடிபட அருளில்
படிபவர் இதய – முறுகோவே

பருவரை துணிய ஒருகணை தெரிவ
பலமலை உடைய – பெருமாளே.

English

ezhuthigazh buvana nodiyaLa vadhanil
iyal peRa mayilil – varuvOnE

imaiyavar paravi adithozha avuNar
madivuRa viduva – dhoruvElA

vazhudhiyar thamizhin oruporuLadhanai
vazhipada mozhiyu – murugEsA

malaradi paNiyu madamagaL pasalai
mayalkodu thaLarva – dhazhagOthAn

muzhugiya punalil inamaNi tharaLa
muRugidu pavaLa – migavAri

muRaiyodu kuRavar madamagaL soriyu
mudhumalai azhaga – gurunAthA

pazhagiya vinaigaL podipada aruLil
padibavar idhaya – muRukOvE

paruvarai thuNiya orukaNai theriva
palamalai udaiya – perumALE.

English Easy Version

ezhuthigazh buvana nodiyaLa vadhanil
iyal peRa mayilil – varuvOnE

imaiyavar paravi adithozha avuNar
madivuRa viduva – dhoruvElA

vazhudhiyar thamizhin oruporuLadhanai
vazhipada mozhiyu – murugEsA

malaradi paNiyu madamagaL pasalai mayalkodu
thaLarva dhu – azhagOthAn

muzhugiya punalil inamaNi tharaLa
muRugidu pavaLa – migavAri

muRaiyodu kuRavar madamagaL soriyu
mudhumalai azhaga – gurunAthA

pazhagiya vinaigaL podipada aruLil
padibavar idhaya – muRukOvE

paruvarai thuNiya orukaNai theriva
palamalai udaiya – perumALE.