திருப்புகழ் 370 துகிலு ம்ருகமத (திருவருணை)

Thiruppugal 370 Thugilumrugamadha

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன – தனதான

துகிலு ம்ருகமத பரிமள அளகமு
நெகிழ இருதன கிரியசை தரஇடை
துவள மனிதரு மமரரு முநிவரு – முடனோடித்

தொடர வனமணி மகரமி லகுகுழை
யடரு வனவிட மிளிர்வன ரதிபதி
சுருதி மொழிவன கயல்விழி புரள்தர – நடுவாக

வகிரு மதிபுரை தநுநுதல் பனிவர
வனச பதயுக பரிபுர மொலிபட
மறுகு தொறுமுல வியினிய கலவியை – விலைகூறும்

வரைவி லரிவையர் தருசுக சலதியி
லலையு மெனதுயி ரநுதின நெறிதரு
மவுன சிவசுக சலதியில் முழுகுவ – தொருநாளே

முகிலு மதியமும் ரவியெழு புரவியு
நெடிய குலைமிட றிடறமு துககன
முகடு கிழிபட வளர்வன கமுகின – மிசைவாளை

முடுகு கயலுகள் வயல்களு முருகவிழ்
தடமு முளரிய அகழியு மதிள்களு
முழுது முடையதொ ரருணையி லுறைதரு – மிளையோனே


அகிலு மருதமு முகுளித வகுளமு
மமுத கதலியும் அருணமும் வருடையு
மபரி மிதமத கரிகளு மரிகளு – முடனேகொண்

டருவி யிழிதரு மருவரை தனிலொரு
சவர வனிதையை முநிதரு புனிதையை
அவச முடன்மல ரடிதொழு துருகிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன – தனதான

துகிலு(ம்) ம்ருகமத பரிமள அளகமு(ம்)
நெகிழ இரு தன கிரி அசை தர இடை
துவள மனிதரும் அமரரும் முநிவரும் – உடன் ஓடித்

தொடர வன மணி மகரம் இலகு குழை
அடருவன விட மிளிர்வன ரதி பதி
சுருதி மொழிவன கயல் விழி புரள் தர – நடுவாக

வகிரு(ம்) மதி புரை தநு நுதல் பனிவர
வனச பத யுக பரிபுரம் ஒலி பட
மறுகு தொறும் உலவி இனிய கலவியை – விலை கூறும்

வரைவு இல் அரிவையர் தரு சுக சலதியில்
அலையும் எனது உயிர் அநுதின(ம்) நெறி தரு
மவுன சிவசுக சலதியில் முழுகுவது – ஒரு நாளே

முகிலு(ம்) மதியமும் ரவி எழு புரவியு(ம்)
நெடிய குலை மிடறு இடற முது ககன
முகடு கிழிபட வளர்வன கமுகு இன(ம்) – மிசை வாளை

முடுகு கயலுகள் வயல்களும் முருகு அவிழ்
தடமு(ம்) முளரியும் அகழியும் மதில்களும்
முழுதும் உடையது ஒர் அருணையில் உறை தரும் – இளையோனே

அகிலும் மருதமும் முகளித வகுளமும்
அமுத கதலியும் அருணமும் வருடையும்
அபரிமித மத கரிகளும் அரிகளும் – உடனே கொண்ட

அருவி இழி தரும் அரு வரை தனில் ஒரு
சவர வனிதையை முநி தரு புனிதையை
அவசமுடன் மலர் அடி தொழுது உருகிய – பெருமாளே.

English

thukilu mrukamatha parimaLa aLakamu
nekizha iruthana kiriyasai tharaidai
thuvaLa manitharu mamararu munivaru – mudanOdith

thodara vanamaNi makarami lakukuzhai
yadaru vanavida miLirvana rathipathi
suruthi mozhivana kayalvizhi puraLthara – naduvAka

vakiru mathipurai thanunuthal panivara
vanasa pathayuka paripura molipada
maRuku thoRumula viyiniya kalaviyai – vilaikURum

varaivi larivaiyar tharusuka salathiyi
lalaiyu menathuyi ranuthina neRitharu
mavuna sivasuka salathiyil muzhukuva – thorunALE

mukilu mathiyamum raviyezhu puraviyu
nediya kulaimida RidaRamu thukakana
mukadu kizhipada vaLarvana kamukina – misaivALai

muduku kayalukaL vayalkaLu murukavizh
thadamu muLariya akazhiyu mathiLkaLu
muzhuthu mudaiyatho raruNaiyi luRaitharu – miLaiyOnE

akilu maruthamu mukuLitha vakuLamu
mamutha kathaliyum aruNamum varudaiyu
mapari mithamatha karikaLu marikaLu – mudanEkoN

daruvi yizhitharu maruvarai thaniloru
savara vanithaiyai munitharu punithaiyai
avasa mudanmala radithozhu thurukiya – perumALE.

English Easy Version

thukilu(m) mrukamatha parimaLa aLakamu(m)
nekizha iru thana kiri asai thara idai
thuvaLa manitharum amararum munivarum – udan Odith

thodara vana maNi makaram ilaku kuzhai
adaruvana vida miLirvana rathi pathi
suruthi mozhivana kayal vizhi puraL thara – naduvAka

vakiru(m) mathi purai thanu nuthal panivara
vanasa patha yuka paripuram oli pada
maRuku thoRum ulavi iniya kalaviyai – vilai kURum

varaivu il arivaiyar tharu suka salathiyil
alaiyum enathu uyir anuthina(m) neRi tharu
mavuna sivasuka salathiyil muzhukuvathu – oru nALE

mukilu(m) mathiyamum ravi ezhu puraviyu(m)
nediya kulai midaRu idaRa muthu kakana
mukadu kizhipada vaLarvana kamuku ina(m) – misai vALai

muduku kayalukaL vayalkaLum muruku avizh
thadamu(m) muLariyum akazhiyum mathilkaLum
muzhuthum udaiyathu or aruNaiyil uRai tharum – iLaiyOnE

akilum maruthamum mukaLitha vakuLamum
amutha kathaliyum aruNamum varudaiyum
aparimitha matha karikaLum arikaLum – udanE koNda

aruvi izhi tharum aru varai thanil oru
savara vanithaiyai muni tharu punithaiyai
avasamudan malar adi thozhuthu urukiya – perumALE.