திருப்புகழ் 384 அமுதம் ஊறு சொல் (திருவருணை)

Thiruppugal 384 Amudhamurusol

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனன தானன தானன தானன
தனன தானன தானன தானன
தனன தானன தானன தானன – தனதான

அமுத மூறுசொ லாகிய தோகையர்
பொருளு ளாரையெ னாணையு னாணையெ
னருகு வீடிது தானதில் வாருமெ – னுரைகூறும்

அசடு மாதர்கு வாதுசொல் கேடிகள்
தெருவின் மீதுகு லாவியு லாவிகள்
அவர்கள் மாயைப டாமல்கெ டாமல்நி – னருள்தாராய்

குமரி காளிவ ராகிம கேசுரி
கவுரி மோடிசு ராரிநி ராபரி
கொடிய சூலிசு டாரணி யாமளி – மகமாயி

குறளு ரூபமு ராரிச கோதரி
யுலக தாரிஉதாரிப ராபரி
குருப ராரிவி காரிந மோகரி – அபிராமி

சமர நீலிபு ராரித னாயகி
மலைகு மாரிக பாலிந னாரணி
சலில மாரிசி வாயம னோகரி – பரையோகி

சவுரி வீரிமு நீர்விட போஜனி
திகிரி மேவுகை யாளிசெ யாளொரு
சகல வேதமு மாயின தாயுமை – யருள்பாலா

திமித மாடுசு ராரிநி சாசரர்
முடிக டோறுக டாவியி டேயொரு
சிலப சாசுகு ணாலிநி ணாமுண – விடும்வேலா

திருவு லாவுசொ ணேசர ணாமலை
முகிலு லாவுவி மானந வோநிலை
சிகர மீதுகு லாவியு லாவிய – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனன தானன தானன தானன
தனன தானன தானன தானன
தனன தானன தானன தானன – தனதான

அமுதம் ஊறு சொல் ஆகிய தோகையர்
பொருள் உளாரை என் ஆணை உன் ஆணை
என் அருகு வீடு இது தான் அதில் வாரும் என – உரை கூறும்

அசடு மாதர் குவாது சொல் கேடிகள்
தெருவின் மீது குலாவி உலாவிகள்
அவர்கள் மாயை படாமல் கெடாமல் நினது – அருள் தாராய்

குமரி காளி வராகி மகேசுரி
கவுரி மோடி சுராரி நிராபரி
கொடிய சூலி சுடாரணி யாமளி – மகமாயி

குறளு ரூப முராரி சகோதரி
உலக தாரி உதாரி பராபரி
குருபராரி விகாரி நமோகரி – அபிராமி

சமர நீலி புராரி தன் நாயகி
மலை குமாரி கபாலி நல் நாரணி
சலில மாரி சிவாய மனோகரி – பரை யோகி

சவுரி வீரி முநீர் விட போஜனி
திகிரி மேவு கையாளி செயாள்
ஒரு சகல வேதமும் ஆயின தாய் உமை – அருள் பாலா

திமிதம் ஆடு சுராரி நிசாசரர்
முடிகள் தோறும் கடாவி இ(ட்)டு ஏய் ஒரு
சில பசாசு குணாலி நிணாம் உண – விடும் வேலா

திரு உலாவு சொணேசர அ(ண்)ணாமலை
முகில் உலாவு விமான நவோ நிலை
சிகர மீது குலாவி உலாவிய – பெருமாளே.

English

amutha mURuso lAkiya thOkaiyar
poruLu LAraiye nANaiyu nANaiye
naruku veedithu thAnathil vArume – nuraikURum

asadu mAtharku vAthusol kEdikaL
theruvin meethuku lAviyu lAvikaL
avarkaL mAyaipa dAmalke dAmalni – naruLthArAy

kumari kALi varAhi mahEsuri
gavuri mOdi surAri nirApari
kodiya sUli sudAraNi yAmaLi – mahamAyi

kuRaLu rUpa murAri sahOdhari
ulaga dhAri udhAri parApari
guruparAri vihAri namOhari – abirAmi

samara neeli purAritha nAyaki
malai kumAri kapAlina nAraNi
salila mAri sivAya manOhari – paraiyOgi

savuri veeri muneer vida bOjani
thigiri mEvu kaiyALi seyAL oru
sakala vEdhamum Ayina thAyumai – aruLbAlA

thimidham Adu surAri nisAcharar
mudigaL thORu kadAvi yidE oru
sila pasAsu guNAli niNAmuNa – vidumvElA

thiru ulAvu soNesar aNAmalai
mugil ulAvu vimAna navOnilai
sikara meedhu kulAvi ulAviya – perumALE.

English Easy Version

amutha mURuso lAkiya thOkaiyar
poruLu LAraiye nANaiyu nANaiye
naruku veedithu thAnathil vArumen – uraikURum

asadu mAtharku vAthusol kEdikaL
theruvin meethuku lAviyu lAvikaL
avarkaL mAyaipa dAmalke dAmalni – naruLthArAy

kumari kALi varAhi mahEsuri
gavuri mOdi surAri nirApari
kodiya sUli sudAraNi yAmaLi – mahamAyi

kuRaLu rUpa murAri sahOdhari
ulaga dhAri udhAri parApari
guruparAri vihAri namOhari – abirAmi

samara neeli purAritha nAyaki
malai kumAri kapAlina nAraNi
salila mAri sivAya manOhari – paraiyOgi

savuri veeri muneer vida bOjani
thigiri mEvu kaiyALi seyAL oru
sakala vEdhamum Ayina thAyumai – aruLbAlA

thimidham Adu surAri nisAcharar
mudigaL thORu kadAvi yidE oru
sila pasAsu guNAli niNAmuNa – vidumvElA

thiru ulAvu soNesar aNAmalai
mugil ulAvu vimAna navOnilai
sikara meedhu kulAvi ulAviya – perumALE.