திருப்புகழ் 388 இரவியும் மதியும் (திருவருணை)

Thiruppugal 388 Iraviyummadhiyum

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனதன தனனம் தனதன தனனம்
தனதன தனனம் – தனதான

இரவியு மதியுந் தெரிவுற எழுமம்
புவிதனி லினமொன் – றிடுமாதும்

எழில்புதல் வருநின் றழுதுள முருகும்
மிடர்கொடு நடலம் – பலகூறக்

கருகிய வுருவங் கொடுகனல் விழிகொண்
டுயிரினை நமனுங் – கருதாமுன்

கலைகொடு பலதுன் பமுமக லிடநின்
கழலிணை கருதும் – படிபாராய்

திருமரு வியதிண் புயனயன் விரியெண்
டிசைகிடு கிடவந் – திடுசூரன்

திணிபுய மதுசிந் திடஅலை கடலஞ்
சிடவலி யொடுகன் – றிடும்வேலா

அருமறை யவரந் தரமுறை பவரன்
புடையவ ருயஅன் – றறமேவும்

அரிவையு மொருபங் கிடமுடை யவர்தங்
கருணையி லுறையும் – பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனதன தனனம் தனதன தனனம்
தனதன தனனம் – தனதான

இரவியு மதியுந் தெரிவுற எழும்
அம்புவிதனில் இனம் – ஒன்றிடுமாதும்

எழில்புதல்வரும் நின்றழுது உளமுருகும்
இடர்கொடு நடலம் – பலகூற

கருகிய வுருவங் கொடுகனல் விழிகொண்டு
உயிரினை நமனுங் – கருதாமுன்

கலைகொடு பல துன்பமும் அகலிட நின்
கழலிணை கருதும் – படிபாராய்

திருமருவியதிண் புயன் அயன்
விரியெண்டிசை கிடுகிட – வந்திடுசூரன்

திணிபுயமது சிந்திட அலை கடலஞ்சிட
வலியொடு – கன்றிடும்வேலா

அருமறையவர் அந்தரம் உறைபவர்
அன்புடையவர் உ(ய்)ய – அன்று அறமேவும்

அரிவையும் ஒருபங்கு இடமுடை யவர்தங்கு
அருணையி லுறையும் – பெருமாளே.

English

iraviyu mathiyun thoivuRa ezhumam
puvithani linamon – RidumAthum

ezhilputhal varunin RazhuthuLa murukum
midarkodu nadalam – palakURak

karukiya vuruvang kodukanal vizhikoN
duyirinai namanung – karuthAmun

kalaikodu palathun pamumaka lidanin
kazhaliNai karuthum – padipArAy

thirumaru viyathiN puyanayan viriyeN
disaikidu kidavan – thidusUran

thiNipuya mathusin thida alai kadalanj
sidavali yodukan – RidumvElA

arumaRai yavaran tharamuRai pavaran
pudaiyava ruya an – RaRamEvum

arivaiyu morupang kidamudai yavarthang
karuNaiyi luRaiyum – perumALE.

English Easy Version

iraviyu mathiyun thoivuRa ezhum
ampuvithanil inam – onRidumAthum

ezhilputhalvarum ninRazhuthu uLamurukum
idarkodu nadalam – palakURa

karukiya vuruvang kodukanal vizhikoNdu
uyirinai namanung – karuthAmun

kalaikodu pala thunpamum akalida nin
kazhaliNai karuthum – padipArAAy

thirumaruviyathiN puyan ayan viriyeNdisai
kidukida vanthidu – sUran

thiNipuyamathu sinthida alai kadalanjida
valiyodu kanR – idumvElA

arumaRaiyavar antharam uRaipavar
anpudaiyavar u(y)ya – anRu aRamEvum

Aivaiyum orupangku idamudai yavarthangku
aruNaiyi luRaiyum – perumALE.