திருப்புகழ் 8 உனைத் தினம் (திருப்பரங்குன்றம்)

Thirupugal 8 Unaithdhinam

மயூரகிரிநாதா உன் திருவடிகள் சரணம்
மயூரகிரிநாதனுக்கு அரோகரா
– குன்றக்குடி முருகனுக்கு அரோகரா –

பாடல் 

தனத்த தந்தன தனதன தனதன
தனத்த தந்தன தனதன தனதன
தனத்த தந்தன தனதன தனதன …… தனதான

உனைத்தி னந்தொழு திலனுன தியல்பினை
உரைத்தி லன்பல மலர்கொடுன் அடியிணை
உறப்ப ணிந்திலன் ஒருதவ மிலனுன …… தருள்மாறா

உளத்து ளன்பினர் உறைவிடம் அறிகிலன்
விருப்பொ டுன்சிக ரமும்வலம் வருகிலன்
உவப்பொ டுன்புகழ் துதிசெய விழைகிலன் ……மலைபோலே

கனைத்தெ ழும்பக டதுபிடர் மிசைவரு
கறுத்த வெஞ்சின மறலிதன் உழையினர்
கதித்த டர்ந்தெறி கயிறடு கதைகொடு …… பொருபோதே

கலக்கு றுஞ்செயல் ஒழிவற அழிவுறு
கருத்து நைந்தல முறுபொழு தளவைகொள்
கணத்தில் என்பய மறமயில் முதுகினில் …… வருவாயே

வினைத்த லந்தனில் அலகைகள் குதிகொள
விழுக்கு டைந்துமெய் உகுதசை கழுகுண
விரித்த குஞ்சியர் எனுமவு ணரைஅமர் …… புரிவேலா

மிகுத்த பண்பயில் குயில்மொழி அழகிய
கொடிச்சி குங்கும முலைமுக டுழுநறை
விரைத்த சந்தன ம்ருகமத புயவரை …… உடையோனே

தினத்தி னஞ்சதுர் மறைமுநி முறைகொடு
புனற்சொ ரிந்தலர் பொதியவி ணவரொடு
சினத்தை நிந்தனை செயுமுநி வரர்தொழ …… மகிழ்வோனே

தெனத்தெ னந்தன எனவரி யளிநறை
தெவிட்ட அன்பொடு பருகுயர் பொழில்திகழ்
திருப் பரங்கிரி தனிலுறை சரவண …… பெருமாளே.

பதம் பிரித்தது

தனத்த தந்தன தனதன தனதன
தனத்த தந்தன தனதன தனதன
தனத்த தந்தன தனதன தனதன …… தனதான

உனைத்தி னந்தொழு திலன் உனதியல்பினை
உரைத்திலன் பல மலர்கொடுன் அடியிணை
உறப்ப ணிந்திலன் ஒருதவ மிலன் – உனதருள்மாறா

உளத்து ளன்பினர் உறைவிடம் அறிகிலன்
விருப்பொடுன் சிகரமும்வலம் வருகிலன்
உவப்பொடுன்புகழ் துதிசெய விழைகிலன் – மலைபோலே

கனைத்தெ ழும்பகடது பிடர் மிசைவரு
கறுத்த வெஞ்சின மறலிதன் உழையினர்
கதித்த டர்ந்தெறி கயிறு அடுகதைகொடு – பொருபோதே

கலக்கு றுஞ்செயல் ஒழிவற அழிவுறு
கருத்து நைந்து அல முறுபொழுது அளவைகொள்
கணத்தில் என்பய மற மயில் முதுகினில் – வருவாயே

வினைத்தலந்தனில் அலகைகள் குதிகொள
விழுக்கு டைந்துமெய் உகுதசை கழுகுண
விரித்த குஞ்சியர் எனும் அவுணரை – அமர்புரிவேலா

மிகுத்த பண்பயில் குயில்மொழி அழகிய
கொடிச்சி குங்கும முலைமுகடு உழுநறை
விரைத்த சந்தன ம்ருகமத புயவரை – உடையோனே

தினத்தினஞ் சதுர்மறைமுநி முறைகொடு
புனற்சொரிந்து அலர் பொதிய விணவரொடு
சினத்தை நிந்தனை செயுமுநி வரர்தொழ – மகிழ்வோனே

தெனத்தெனந்தன என வரி யளிநறை
தெவிட்ட அன்பொடு பருகு உயர் பொழில்திகழ்
திருப் பரங்கிரி தனிலுறை சரவண – பெருமாளே.

English

unaiththi nanthozhu dhilanuna dhiyalbinai
uraiththi lanpala malarkodun adiyiNai
uRappa Nindhilan oruthava milanuna – dharuLmARA

uLaththu Lanbinar uRaividam aRigilan
viruppo dunsika ramumvalam varugilan
uvappo dunpugazh thudhiseya vizhaigilan – malaipOlE

kanaiththe zhumpaga dathupidar misaivaru
kaRuththa venchina maRalithan uzhaiyinar
kadhiththa darndheRi kayiRadu gadhaikodu – porupOdhE

kalakku Runseyal ozhivaRa azhivuRu
kaRuththu naindhala muRupozhy dhaLavaikoL
kaNaththil enbayam aRamayil mudhuginil – varuvAyE

vinaiththa lanthanil alagaigaL kudhikoLa
vizhukku daindhumey ugudhasai kazhuguNa
viriththa kunjiyar enumavu Naraiamar – purivElA

miguththa paNpayil kuyilmozhi azhagiya
kodichchi kungkuma mulaimuga duzhunaRai
viraiththa chandhana mrugamadha buyavarai – udaiyOnE

dhinaththi namchathur maRaimuni muRaikodu
punaRcho rinthalar podhiyavi Navarodu
chinaththai nindhanai seyumuni vararthozha – magizhvOnE

thenaththe nanthana enavari aLinaRai
thevitta anbodu paruguyar pozhilthigazh
thiruppa rangiri thaniluRai saravaNa – perumALE.

English Easy Version

unaith dhinan thOzhudhilan una dhiyalbinai
uraiththilan pala malarkodun adiyiNai
uRappa Nindhilan oruthava milan una – dharuLmARA

uLaththu Lanbinar uRaividam aRigilan
viruppodun sikaramum valam varugilan
uvappod unpugazh thudhiseya vizhaigilan – malaipOlE

kanaithth ezhum pagadu adhu pidar misaivaru
kaRuththa venchina maRalithan uzhaiyinar
kadhiththa darndheRi kayiR adu gadhaikodu – porupOdhE

kalakku Runseyal ozhivaRa azhivuRu
kaRuththu naindhala muRupozhudhu aLavaikoL
kaNaththil enbayam aRa mayil mudhuginil – varuvAyE

vinaiththa lanthanil alagaigaL kudhikoLa
vizhukku daindhu mey ugudhasai kazhuguNa
viriththa kunjiyar enum avuNarai amar – purivElA

miguththa paNpayil kuyilmozhi azhagiya
kodichchi kungkuma mulaimuga duzhu naRai
viraiththa chandhana mrugamadha buyavarai – udaiyOnE

dhinath dhinam chathur maRaimuni muRaikodu
punaR sorindhalar podhiya viNavarodu
chinaththai nindhanai seyu munivarar thozha – magizhvOnE

thenaththe nanthana ena vari aLi naRai
thevitta anbodu parugu uyar pozhil thigazh
thiruppa rangiri thanil uRai saravaNa – perumALE.

தமிழ் பாடல் வரிகளுடன்
English Lyrical
தமிழ் பாடல் வரிகளுடன்
English Lyrical